PRZEDSZKOLE  NR 169 w WARSZAWIE 

Misja przedszkola:

Jesteśmy przedszkolem  :

 • Wspierającym  rozwój dziecka w wymiarze intelektualnym, społecznym moralnym, emocjonalnym, duchowym, fizycznym, estetycznym;
 • Przyjaznym uczniom i rodzicom’
 • Bezpiecznym ;
 • dążącą do wysokiego poziomu nauczania, wychowania i opieki 
 • propagującym  zdrowy styl życia;
 • uczącym  odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz za stan środowiska naturalnego;
 • uczącym  tolerancji, szacunku i akceptacji dla drugiego człowieka.

Wizja przedszkola:

Dążymy do tego, by nasi  wychowankowie :

 • mieli warunki do wszechstronnego rozwoju;
 • potrafili sprecyzować i rozwijać swoje zainteresowania;
 • byli przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia;
 • umieli korzystać z różnorodnych źródeł informacji;
 • doskonalili umiejętność posługiwania się technologiami informatycznymi;
 • dbali o zdrowie własne i innych;
 • umieli dokonywać wyborów uzasadnionych i słusznych
 • znali swoje mocne i słabe strony;
 • dążyli do samorozwoju;
 • mieli poczucie godności osobistej;
 • znali i stosowali podstawowe normy współżycia społecznego;
 • umieli współpracować z innymi;
 • tolerowali postawy i zdania różne od własnych;
 • umieli konstruktywnie rozwiązywać konflikty;
 • doskonalili umiejętności komunikacyjne;
 • wzrastali w poczuciu i poszanowaniu indywidualności każdego człowieka;
 • dbali o środowisko naturalne;
 • wzrastali w umiłowaniu Ojczyzny;
 • szanowali kulturę i tradycje narodowe z równoczesnym poszanowaniem wartości ogólnoludzkich.

Model absolwenta

Absolwent naszego przedszkola:

 • jest kulturalny i odpowiedzialny,
 • dąży do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w zespole,
 • zna swoje prawa i obowiązki,
 • szanuje wspólne dobro,
 • jest wrażliwy, cechuje go empatia, wykazuje dobre intencje,
 • stara się poszerzać swoje uzdolnienia i zainteresowania na miarę swoich możliwości,
 • wykazuje się samodzielnością – stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł,
 • aktywnie wypoczywa- prowadzi zdrowy tryb życie zgodny z zasadami higieny i bezpieczeństwa.

W tym celu zatrudniamy w pełni wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która:

 • jest nastawiona innowacyjnie wobec przyjętych założeń,
 • dąży do sukcesu swoich wychowanków, dba o wysoką jakość działań edukacyjnych,
 • motywuje do działania,
 • współpracuje ze wszystkimi przedstawicielami środowiska lokalnego,
 • pomaga kształcić poczucie własnej wartości,
 • stale podnosi kwalifikacje zawodowe i doskonali swój warsztat pracy.

 

 

 

                                     ……………………………………………………..