GRUPA 5 

Kontakt mailowy grupy: p169grupa5@wp.pl 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 

 

- KWIECIEŃ

 

MIESZKAŃCY DOMU I ZAGRODY

• wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska, w którym żyją

• wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności respektowania ich praw

• zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi

• zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt gospodarskich

 

WIĘCEJ WIEM, MNIEJ CHORUJĘ

dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

rozumienie potrzeby wizyty u lekarza w celach profilaktycznych lub w wypadku odczuwania objawów choroby.

dostarczenie wzorców prawidłowego zachowania podczas wizyty u lekarza w celu eliminowania niechęci i lęku.

 

EKOLOGIA NA CO DZIEŃ

• kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu (segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii)

• budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego

• rozwijanie kompetencji cyfrowych

 

KSIĄŻKA SKARBNICĄ WIEDZY

• wzbudzanie zainteresowania książką

• kształtowanie umiejętności dostrzegania wpływu książek na emocje i nastrój

• wdrażanie do wypowiadania się w sposób zrozumiały, poprawny pod względem gramatycznym i logicznym

• odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 

- MARZEC

 

JAK DBAĆ O ZDROWIE

- dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

- kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

- rozumienie potrzeby wizyty u lekarza w celach profilaktycznych lub w wypadku odczuwania objawów choroby.

- dostarczenie wzorców prawidłowego zachowania podczas wizyty u lekarza w celu eliminowania niechęci i lęku.

 

WIOSNA ZARAZ TU PRZYBĘDZIE, KOLOROWO BĘDZIE WSZĘDZIE

- obserwowanie i opisywanie znaczenia symboli pogodowych

- dostrzeganie zmian zachodzących wiosną w przyrodzie

- opisywanie cech charakteryzujących wiosnę i zimę

- doskonalenie małej motoryki, zachowywanie ładu i porządku

 

WIOSNA WOKÓŁ NAS

- uwrażliwienie na piękno przyrody

- poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny

- zwrócenie uwagi na prawidłowy ubiór do pory roku

- zwrócenie uwagi na kolor i piękno przyrody w wiosennej szacie

- rozwijanie kompetencji cyfrowych

- rozwijanie aktywności poznawczej: oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii

 

WIELKANOCNA RADOŚĆ

• wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych

• poznawanie zwyczajów i tradycji wielkanocnych

• wzmacnianie więzi emocjonalnych z członkami rodziny

• podejmowanie samodzielnych aktywności poznawczych, m.in. zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

- LUTY

W KARNAWALE

kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami – także nieprzyjemnymi

wczuwanie się w emocje osób z najbliższego otoczenia

poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas balu karnawałowego

wdrażanie do zdobywania wiedzy na temat tradycji i zwyczajów karnawałowych innych krajów

poszerzanie wiedzy na temat strojów ludowych pochodzących z różnych części Polski

poznanie utworu „Krakowiak”, próby odtworzenia układu tanecznego

 

MROŹNE KRAINY

prawidłowe reakcje na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną krzywdę zwierzętom

dostrzeganie wpływu działalności człowieka na przyrodę – zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, odpady, zmiany klimatyczne

zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu: ludzie o różnym wyglądzie, z różnych krajów, o różnej sprawności

wykazywanie tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności różnych ludzi

wykorzystywanie zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych, np. zjawiska powstawania cienia do zabaw teatralnych, działania magnesu

 

PŁYNIE WISŁA, PŁYNIE..

kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań jako członka narodu (Polka i Polak)

kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem

wykazywanie zainteresowania poznawaniem historii naszego kraju i postaci historycznych

kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych

rozpoznawanie i nazywanie wybranych regionów naszego kraju, dostrzeganie cech charakterystycznych

poszerzanie wiedzy na temat stolicy naszego kraju: rozumienie pojęcia „stolica”, rozpoznawanie herbu, znajomość legendy i elementów historii

kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazywanie własnej miejscowości, stolicy kraju, najważniejszych rzek, charakterystycznych regionów z ich symbolami oraz wskazywanie granic, w tym wybrzeża Morza Bałtyckiego

 

SZTUKA WOKÓŁ NAS

rozwijanie wyobraźni poprzez kontakt z wytworami sztuki, dostrzeganie jej piękna oraz rodzajów, uczenie należnego im szacunku

rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych oraz wrodzonych możliwości twórczych

 

rozwijanie zainteresowań muzyką klasyczną, próby tworzenia akompaniamentu do znanych utworów

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

- STYCZEŃ

Coraz bliżej  gwiazd

-kształtowanie nawyku kontroli postawy ciała oraz układania ręki

  podczas kreślenia,

-kształtowanie postawy zaciekawienia otaczającym światem oraz radości

  z jego odkrywania,

-doskonalenie  analizy i syntezy słuchowej wyrazów, poznanie  litery „P”,

-kształtowanie pojęcia liczby osiem, poznanie cyfry 8

 

Za zimową szybą - czyste powietrze wokół nas

-kształtowanie umiejętności właściwego dobierania ubrania do pór roku

  i  warunków  atmosferycznych,

-zapoznanie ze słowem „smog” i jego skutkami w życiu człowieka,

-doskonalenie umiejętności zespołowego wykonywania prac

   plastycznych i współdziałania podczas rozgrywek sportowych,      

-kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, poznanie znaku : „-‘’ ,

 

Serce dla babci i dziadka

-doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz   utrwalenie właściwego kierunku kreślenia od lewej do prawej  ,       

   od góry do dołu,

-kształtowanie umiejętności odróżniania zachowań nagannych od pozytywnych,

-kształtowanie postawy szacunku wobec seniorów,

-dokonanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów , wprowadzenie litery „S

 

Kim będę?

- wykonywanie prac zwiększających sprawność manualną,

   koordynację wzrokowo-ruchową,

- wdrażanie do szanowania emocji swoich i innych,

-budowanie pozytywnej atmosfery w grupie,

 

-doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbiorów.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

- GRUDZIEŃ

„Zabawy w teatr”

kształtowanie umiejętności prezentowania stanów emocjonalnych w sytuacji zadaniowej – pantomimy, zabawy, pracy z tekstem literackim

wzmacnianie poczucia więzi z rówieśnikami poprzez udział w zabawach teatralnych

doskonalenie umiejętności śmiałego prezentowania własnych umiejętności na forum grupy

wdrażanie do odczytywania znaków pozawerbalnych: słuchowych, wzrokowych, dotykowych oraz do wykorzystywania ich w komunikacji

doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści

doskonalenie umiejętności właściwego intonowania wypowiedzi

kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości

kształtowanie umiejętności wyszukiwania rymów i tworzenia krótkich rymowanek, wyliczanek i wierszy

zachęcanie do tworzenia ilustracji dźwiękowych do wybranych opowiadań, zabaw teatralnych

Kulinarne ciekawostki”

wdrażanie do dbałości o higienę, kształtowanie świadomości zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania

kształtowanie umiejętności prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu oraz nawyku sprzątania po posiłku

wspieranie rozwoju ruchowego poprzez organizowanie zabaw ruchowych w sali i na powietrzu

wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji

kształcenie umiejętności odczytywania symboliki piramidy zdrowia i przyporządkowywania elementów do określonych jej poziomów

wzbogacanie wiedzy na temat pochodzenia produktów spożywczych oraz o zawodzie kucharza

Magia Świąt”

kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji pojawiających się w sytuacjach przygotowania do świąt i świętowania

kształtowanie świadomości przynależności do rodziny

wdrażanie w działania związane z obchodzeniem świąt i uroczystości

kształtowanie rozumienia wartości świąt, których przesłaniem jest dawanie dobra, okazywanie serca i pomaganie

kształtowanie zrozumienia, że koleżeństwo polega również na pomaganiu w trudnych chwilach

kształtowanie postawy empatii oraz chęci udzielania wsparcia słabszym i potrzebującym pomocy

kształtowanie postawy szacunku wobec osób wykonujących prace porządkowe

kształtowanie umiejętności składania życzeń, w tym życzeń w formie wysyłanych kart

kształtowanie znajomości adresu zamieszkania i umiejętności posługiwania się nim

wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia

kształtowanie umiejętności wyrażania wiedzy i emocji dotyczących świąt Bożego Narodzenia poprzez śpiewanie piosenek, ruch intencjonalny oraz aktywność plastyczną, techniczną

„Zegary i kalendarze”

doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalania właściwego kierunku kreślenia

kształtowanie nawyku komunikowania potrzeby ruchu

doskonalenie umiejętności dostrzegania następstw: pór roku, dni tygodnia, pór dnia

zapoznanie ze sposobami mierzenia czasu za pomocą różnych rodzajów zegarów (stoper, zegar: słoneczny, elektroniczny, piaskowy, tarczowy, wahadłowy), porównywanie czasu wykonywania różnych czynności

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

- LISTOPAD

KOCHAMY CIĘ, POLSKO!

zachęcanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych zorganizowanych przez nauczyciela i samodzielnie w grupie rówieśniczej

kształtowanie nawyku wykonywania czynności samoobsługowych, w tym czynności precyzyjnych – wiązania sznurówek, posługiwania się nożem i widelcem

dostrzeganie konieczności znajomości swojego adresu zamieszkania

uświadomienie różnic między osobą znaną/bliską a nieznajomą

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „d” „D”

rozwijanie kompetencji cyfrowych

 

DESZCZEM MALOWANE

budowanie przywiązania do tradycji, historii i symboli narodowych

trening słuchania innych i współdziałania z rówieśnikami

kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia

kształtowanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie

odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

 

NASZE EMOCJE

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „k”, „K”

rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter

kształtowanie pojęcia liczby „pięć", poznanie cyfry 5

kształtowanie postaw proekologicznych

 

ZABAWY W TEATR

radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami

stosowanie w codziennych sytuacjach wiedzy o tym, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych

nazywanie emocji i rozumienie, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „u”, „U”

rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

- PAŹDZIERNIK

ZAPACHY I SMAKI JESIENI

doskonalenie umiejętności dbania o higienę zmysłów

dostrzeganie emocjonalnej wartości przyrody jako źródła satysfakcji estetycznej

formowanie poczucia przynależności do rodziny

wzbogacanie wiedzy o warzywach i owocach oraz uświadomienie ich wartości odżywczych

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „m” „M”

kształtowanie pojęcia liczby dwa, poznanie cyfry 2

rozwijanie kompetencji cyfrowych

 

SZTUKA BYCIA RAZEM

rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji

kształtowanie umiejętności szanowania emocji swoich oraz innych osób

kształtowanie umiejętności panowania nad nieprzyjemną emocją podczas przegranej

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „e”, „E”

doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej wyrazów

kształtowanie pojęcia liczby „trzy”, poznanie cyfry 3

 

O CZYM SZUMIĄ DRZEWA?

kształtowanie postawy proekologicznej

uwrażliwianie na piękno i różnorodność krajobrazu leśnego

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „l” „L”

zapoznanie z kolejnością pór roku, miesięcy i dni

odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

 

JESIENNE STRATEGIE ZWIERZĄT

rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt

uwrażliwienie na piękno otoczenia przyrodniczego

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „i” „I” 

podejmowanie samodzielnych aktywności poznawczych, m.in. zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

- WRZESIEŃ

JA I TY TO MY

rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, próby radzenia sobie z ich przeżywaniem

przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

umacnianie więzi z grupą przedszkolną

przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi

podejmowanie samodzielnych aktywności poznawczych, m.in. zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii

 

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM

rozpoznawanie zapisu graficznego własnego imienia

posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych

wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką zajęć

rozwijanie kompetencji cyfrowych

 

SPOTKANIE Z LATAWCEM

rozwijanie umiejętności nazywania emocji i radzenia sobie z ich przeżywaniem podczas przebywania w grupie

przedstawianie własnych emocji w trakcie zabaw

kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, np. podczas rywalizacji

doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści

 

POŻEGNANIE LATA

budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe

wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć podczas tworzenia i oglądania dzieł sztuki

uwrażliwienie na piękno i różnorodność ojczystego kraju

uczestnictwo w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu z przyborami i bez nich

 

TAJEMNICE ZIEMI

wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata

tworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu rozumienia świata oraz zjawisk

rozbudzanie zainteresowań dotyczących wiedzy o naszej planecie i jej położeniu w kosmosie

rozwijanie wiedzy o kontynentach oraz ich faunie, florze i mieszkańcach