GRUPA 5 

Kontakt mailowy grupy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c 

Czerwiec

Sporty letnie

Wdrażanie do dbanie o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpieczeń-stwo, aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu, rozwijanie umie-jętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elemen-tami współzawodnictwa, wdrażanie do współdziałania w zabawie zgodnie z zasadami fair play, używanie zwrotów grzecznościowych w różnych sytu-acjach.

Wyjątkowe smaki lata

Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zaba­wach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych, rozwijanie umiejętności interpretacji muzyki ruchem, wdrażanie do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu, wdrażanie do budowania postawy proekologicznej, pełnej szacunku do świata zwierząt i roślin, do zachować prozdrowotnych i higienicznych,  kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie porówny­wania zbiorów, dodawania i odejmowania na konkretach, wzbogacanie słownictwa i wiedzy o świecie.  

Zwierzęta na wsi i w domu

Ćwiczenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne i konstrukcyjne, budowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt, doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji, poznanie pracy rolnika, kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego, wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej. 

Wkrótce wakacje!

Aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu, wzmacnianie poczucia wartości i indywidualności poprzez występy na forum grupy, uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodni­czych jak i społecznych, wdrażanie do zgodnej współpracy w zespołach, rozwijanie wrażliwości muzycznej, mechanizmów uczenia się, budowanie zainteresowania regionami Polski, kształtowanie twórczej postawy, kreatywności.

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c

Maj

Nasze ulubione książki

1.      Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia gimnastyczne.

2.      Wdrażanie do wczuwania się w emocje i uczucia bohaterów literackich.

3.      Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznawanie języka literackiego. 

4.      Stwarzanie okazji do doskonalenia mowy, rozwijania pamięci, kształtowania postaw. 

5.      Rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter 

6.      Rozwijanie umiejętności czytania globalnego. 

 

Zawody naszych rodziców

1.      Kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat wybranego przez siebie zawodu. 

2.      Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w dogodnym dla siebie zakresie, w sytuacji użytkowej.

3.      Doskonalenie umiejętności rozpoznawania modeli monet i banknotów oraz posługiwania się nimi w praktyce.

4.      Rozwijanie logicznego myślenia i wnioskowania na podstawie zagadek słownych. 

5.      Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów z poznanymi literami.

6.      Rozwijanie umiejętności czytania globalnego – nazwy zawodów. 

 

Mama jest najważniejsza

1.      Wdrażanie do zdolności okazywania uczucia miłości i szacunku w stosunku do bliskich. 

2.      Doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji opartych na znakach graficznych i prostych wyrazach.

3.      Doskonalenie umiejętności przyporządkowywania każdej głosce odpowiadającej jej litery. 

4.      Doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych. 

5.      Zacieśnianie więzi dzieci ze środowiskiem rodzinnym i społecznym. 

 

Duże i małe rodziny w akcji

1.      Doskonalenie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania rysunków obserwowanych rzeczy, przedmiotów, postaci, figur, znaków, wzorów, układów. 

2.      Doskonalenie umiejętności dzielenia się własnymi uczuciami, wewnętrznymi przeżyciami, kłopotami, radościami

3.      Uświadomienie sobie przez dzieci własnej indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych. 

4.      Wzbogacanie słownictwa o pojęcia dotyczące środowiska społecznego rodziny. 

5.      Kształcenie umiejętności wykorzystania czytania w sytuacjach zadaniowych.  

6.      Kształtowanie biegłości w wykorzystywaniu umiejętności matematycznych w sytuacjach typowych i nietypowych.  

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c

Kwiecień 

Wiosna w parku i w ogrodzie

- używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pisania

- uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody wiosną

- określanie charakterystycznych dla wiosny zmian w przyrodzie i otoczeniu, dostrzeganie bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków – budowanie czynnego i biernego słownika

- wdrażanie do umiejętności zakładania hodowli roślin jadalnych i ozdobnych, obserwowania wzrostu roślin od nasienia, prowadzenia kalendarza obserwacji

- rozwijanie sprawności: dodawania i odejmowania w zakresie 10, porównywania, układania prostych działań matematycznych z użyciem znaków: „+”, „–”, „=”

- doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, określanie głosek według kolejności ich występowania w wyrazie, doskonalenie umiejętności układania z liter sylab i wyrazów

Obserwujemy pogodę

- wdrażanie do planowania i prowadzenia obserwacji przyrodniczych

- rozwijanie umiejętności kodowania informacji za pomocą symboli lub obrazków

- utrwalanie umiejętności przeliczania, porównywania, rachowania w zakresie 10

- rozwijanie umiejętności odczytywania rebusów obrazkowo-literowych                                                           

- doskonalenie umiejętności pisania po śladzie i z pamięci wzorów poznanych liter – ćwiczenia grafomotoryczne

Jak mądrze korzystać z technologii?

- inicjowanie zabaw konstrukcyjnych

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności i samokontroli w korzy­staniu z urządzeń multimedialnych

- poznawanie techniki stworzonej przez człowieka ułatwiającej mu życie

- przygotowanie do bezpiecznego korzystania z multimediów

- wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania

- rozumienie znaczenia nowoczesnych technologii, zwrócenie uwagi na ich wartości i zagrożenia

- wdrażanie do czytania sylab i wyrazów

Mali odkrywcy

- wdrażanie do odkrywania swoich talentów,  podejmowania nowych wyzwań, inicjatyw

 - doskonalenie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania

- rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych, sylab, wyrazów z poznanych liter oraz czytania globalnego wyrabianie cech charakterologicznych – odwagi, cierpliwości, wytrwałości

- kształtowanie samokontroli dziecka w zakresie czasu spędzonego na różnych aktywnościach  

- wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania.

 

  

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

Marzec 2021

Ziemia  - błękitna planeta

1.      Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole.

2.      Rozbudzenie ciekawości i zainteresowania otaczającym światem.

3.      Posługiwanie się zmysłami w czasie eksploracji świata.

4.      Odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych.

5.       Poznanie litery „g”, „G”

6.      Zdobywanie doświadczeń sprzyjających porównywaniu czasu wykonanych czynności, obserwacja ruchu wskazówek zegara.

Dookoła świata

1.      Kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacji „przegranej” oraz okazywania radości z wygranej swojej i innych.

2.      Wzbogacanie słownictwa dziecka o nazwy kontynentów, państw, stolic.

3.       Poznawanie kontynentów oraz państw.

4.      Doskonalenie umiejętności: rozpoznawania liter, odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych, pisania po śladzie

5.       Poznanie litery „ł”, „Ł”.

6.      Wykonywanie działań – dodawania i odejmowania na konkretach.

Wyprawa w kosmos

1.      Wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej.

2.      Kształtowanie umiejętności: opowiadania o wytworach własnej pracy, formułowania pytań i odpowiedzi na nie.

3.      Kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „f”, „F”.

4.      Rozwijanie umiejętności czytania liter, sylab, wyrazów i prostych tekstów złożonych z poznanych liter.

5.       Rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami .

6.      Doskonalenie umiejętności pisania po śladzie, odtwarzania z pamięci wzorów poznanych liter.

Chronimy przyrodę

1.      Wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się przyborami i narzędziami.

2.      Budowanie uczucia więzi z przyrodą, poczucia odpowiedzialności za działania na rzecz środowiska przyrodniczego, dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody.

3.      Kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji.

4.      Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

5.      Doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów i krótkich tekstów zawierających literę „j”, „J”.  

6.      Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

GRUPA 5

Luty

W krainie muzyki

Kształtowanie sprawności w zakresie koordynacji słuchowo – ruchowo - wzrokowej. Budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką, jest wartościowe i może sprawiać przyjemność. Poznanie drukowanej i pisanej litery „r,R”. Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter, czytania globalnego.

 

Wśród malarzy i rzeźbiarzy

Rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka w odniesieniu do muzyki, ruchu i plastyki. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi, stosowania w praktyce znaków matematycznych „<, >, =”.  Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji. Wyrabianie sprawności w wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych, gier i zabaw ruchowych.

W teatrze

Doskonalenie umiejętności prawidłowego napięcia mięśni dłoni. Poszerzenie wiadomości o teatrze i spektaklach teatralnych. Wprowadzenie znaków „+,-„. Poznanie litery „w, W”. Ćwiczenia w popisaniu poznanych liter po śladzie i z pamięci.

Mali artyści to my!

 

Budowanie motywacji do podejmowania działań inspirowanych plastyką, baletem, dźwiękiem. Poznanie litery „z, Z”. Wdrażanie do eksperymentowania farbą podczas mieszania kolorów i ich nazywania. Wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania.

 

 

 

 

 

Styczeń 2021

Nowy Rok - mija czas….

1.      Poprawnie posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy).

2.      Czyta sylaby i wyrazy utworzone z poznanych liter.

3.      Ćwiczy umiejętności właściwego planowania czasu.

4.      Uważnie słucha innych, unika ich oceniania.

5.      Rozpoznaje drukową i pisaną literę „B”, „b”

6.       Zna zapis cyfrowy liczby 9.

7.      Wzbogaca wiedzę na temat zmiany czasu, z zaciekawieniem ogląda film edukacyjny.

 

Zimowa olimpiada przedszkolaków

1.      Sprawnie i bezpiecznie posługuje się nożyczkami – wycinanie po liniach różnego kształtu.

2.      Rozwija sprawność ruchową poprzez zabawy ruchowe.

3.      Rozpoznaje drukowaną i pisaną litery „C”, „c”.

4.      Rozwija umiejętność pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter.

5.      Doskonali przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów(o tyle więcej, o tyle mniej, tyle samo).

6.      Wyrabia nawyki prozdrowotne.

 

Z pamiętnika babci i dziadka

1.      Korzysta z zasobów Internetu w celu poznania historii zawodów i atrybutów olimpijskich.

2.      Rozwija umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej w obrębie zdań, wyrazów, sylab i głosek.

3.      Rozpoznaje drukowaną i pisaną literę „N”, „n”.

4.      Rozwijanie umiejętności czytania globalnego (babcia, dziadek, życzenia itp.)

5.      Sprawnie posługuje się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych.

6.      Kształtuje uczucie przywiązania, szacunku i wdzięczności dla dziadków.

7.      Wzmacnia więzi rodzinne poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości.

 

Eksperymenty z wody i śniegu

1.      Samodzielnie przygotowują przybory i materiały do zajęć.

2.      Rozwija ciekawość poznawczą oraz chęć odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie.

3.      Rozpoznaje drukowaną i pisaną literę „P”, „p”.

4.      Z zainteresowaniem ogląda eksperymenty przedstawione przy pomocy zasobów Internetu.

5.      Rozwija umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania.

6.      Kształtuje umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych. 

 

 

Grudzień

 

Jak być dobrym dla innych?

Kształtowanie zdolności dzielenia się oraz sprawiania radości innym poprzez oferowanie prostej pomocy, miłe słowo i gest, przygotowane samodzielnie niespodzianki. Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami. Poznanie drukowanej i pisanej litery „y”. Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter, czytania globalnego.

 

To ważna sprawa – mamy swoje prawa

Pogłębienie  wiedzy dzieci na temat znajomości praw dziecka. Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw. Budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę. Uświadomienie dziecku, że jeśli ma do czegoś prawo, to ma też obowiązek. Udział w zajęciach o emocjach w Ogrodzie Jordanowskim. Przygotowywanie występów świątecznych (nauka wierszy, piosenek). Poznanie znaków „>, <, =”.

 

Boże Narodzenie

Poznanie wartości moralnych: dobroci, miłości, skromności, pomagania innym oraz uczuć: wstydu, zażenowania. Kształtowanie umiejętności zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy i urazy. Kształtowanie postaw prospołecznych (pomaganie słabszym i potrzebującym – ludziom i zwierzętom)

Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami  Bożego Narodzenia, szanowanie domowni­ków, ich przyzwycza­jeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich, tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.