GRUPA 3

Kontakt mailowy grupy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE

MIESIĄC: CZERWIEC 2021

JAK ZOSTAĆ SPORTOWCEM

• rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych

• kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez aktywność na świeżym powietrzu

• rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych, plastycznych i graficznych

• poszerzanie wiadomości nt. dyscyplin sportowych

 

I OTO PRZYSZŁO LATO

• dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

• doskonalenie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze

• rozwijanie logicznego myślenia przez rozwiązywanie zagadek

• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

• wdrażanie do prowadzenia obserwacji przyrodniczych

 

ODWIEDZAMY ZWIERZĘTA NA WSI

• doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy

• wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt zamieszkujących gospodarstwo wiejskie

• poznanie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ich wartości

• poznanie podstawowych czynności jakie wykonuje rolnik

 

HEJ, NA WAKACJE CZAS

• rozwijanie empatii uwrażliwienie na potrzeby zwierząt

• rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań

• wzbogacanie wiedzy i słownictwa związanego z podróżami

• doskonalenie umiejętności wokalnych

• rozwijanie ciekawości poznawczej

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE

MIESIĄC: MAJ 2021

Moje książeczki

• kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć

• wdrażanie do poszanowania książek

• poznawanie uniwersalnego przekazu bajek, rozumienie ich wartości moralnej

• poznanie roli książek w przekazywaniu wiedzy i wartości

• rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania opowiadań

• zapoznanie z rolą biblioteki i zasadami jej funkcjonowania

• kształtowanie zainteresowania literaturą dziecięcą

• zachęcanie do dbania o posiadane przez dzieci książki

 

Kiedy dorośli idą do pracy

• poznanie znaczenia pracy zawodowej w życiu człowieka

• kształtowanie nawyków dbania o domowy budżet

• budzenie szacunku dla pracy i wobec ludzi wykonujących różne zawody

• poznanie różnych ciekawych zawodów oraz różnych narzędzi pracy

• poznanie wartości nabywczej pieniędzy

 

Moja mama jest kochana

• kształtowanie wrażliwości na emocje i przeżycia innych ludzi

• zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach

• wzmacnianie więzi emocjonalnej dzieci z rodzicami

• budowanie poczucia przynależności do swojej rodziny

• kształtowanie okazywania szacunku, miłości i przywiązania do rodziców

• zapoznanie z różnymi obowiązkami domowymi i zachęcanie do przyjmowania postawy obowiązkowości

• zachęcanie do samodzielnego sadzenia kwiatów

• poznanie sposobów pielęgnacji roślin

 

Duże i małe rodziny w akcji

• kształtowanie uczucia przywiązania do własnej rodziny

• rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji

• kształtowanie właściwego sposobu wyrażania emocji i wrażeń

• kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie oraz ról poszczególnych jej członków

• kształtowanie uczucia przywiązania i okazywania szacunku dla bliskich osób

• wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych

• wdrażanie do respektowania i tworzenia zasad zabawy i współdziałania w grupie

 

• integrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE

MIESIĄC: KWIECIEŃ 2021

Krąg tematyczny: I oto przyszła Pani Wiosna

• doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami (niezależnie od pory dnia i pogody)

• kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspól­nego działania i zabawy

• wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiednie reagowanie na nie

• wzbogacanie słownictwa dziecka o zwroty i wyrażenia związane z wiosną (zwiastuny wiosny, zmiany w przyrodzie ożywionej i nieożywionej)

• kształtowanie świadomości własnego ciała

 

Krąg tematyczny: Zabawy na każdą pogodę

• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

• doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami, w czasie zabaw zespołowych, podczas czekania na swoją kolej, w chwili zwycięstwa i przegranej

• wzbogacanie słownictwa dziecka o zwroty i wyrażenia związane z wiosenną pogodą (elementy pogody)

• rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 5 w przód i wspak

• kształtowanie umiejętności rozróżniania prawidłowego przeliczania od błędnego

 

Krąg tematyczny: Dobre i niedobre bajki na ekranie

• rozpoznawanie i nazywanie emocji

• przedstawianie swoich emocji oraz uczuć, z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

• kształtowanie umiejętności społecznych (obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych, zgodne funkcjonowanie w zabawie, stosowanie zwrotów grzecznościowych wobec innych dzieci oraz dorosłych)

• doskonalenie umiejętności klasyfikowanie przedmiotów według określonego kryterium

• rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania opowiadań

• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej

 

Krąg tematyczny: Odkrywamy świat

• kształtowanie umiejętności odczytywania ikon i symboli

• rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

• kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego

• wdrażanie do umiejętnego słuchania tekstu i odpowiadania na pytania nauczyciela

• budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

• doskonalenie umiejętności wokalnych

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE

MIESIĄC: MARZEC 2021

 

Krąg tematyczny: Odkrywamy tajemnice Ziemi

• dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody

• rozwijanie mowy i myślenia

• posługiwanie się zmysłami w czasie eksploracji świata

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat

• rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmio­tów według podanego kryterium

• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

Krąg tematyczny: Zwierzęta i rośliny wokół nas

• przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą

• wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy zwierząt i roślin

• rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmio­tów według podanego kryterium

• rozwijanie umiejętności rozpoznawania w najbliższym otoczeniu kształtów, wzorów i kolorów

Krąg tematyczny: Kosmiczne przygody

• budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (woda, ziemia, powietrze)

• wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyra­żenia związane z kosmosem

• wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

Krąg tematyczny: Mali ekolodzy

• przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą

• budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (ludzie, rośliny, zwierzęta)

• budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicz­nym

• wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej

• kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE

LUTY 2021 R.

HEJ, HEJ CO TO GRA?

• wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa związanego z muzyką (cisza, dźwięki wysokie i niskie, ciche i głośne, krótkie i długie, nazwy instrumentów, tańce i pląsy)

• poznanie zawodów: muzyk, pianista, kompozytor, piosenkarz, piosenkarka

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych

 

MALUJEMY ŚWIAT

• budowanie czynnego i biernego słownictwa związanego ze sztuką (malarstwo, rzeźba, rękodzieło, nazwy zawodów)

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej

• doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanego kryterium

• poznanie zawodów (malarz, rzeźbiarz, artysta) oraz narzędzi wykorzystywanych w ich pracy

• doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania, wypowiadania się na dany temat

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych i technicznych

 

ZAPROSZENIE DO TEATRU

• rozwijanie zainteresowania pracą zawodową ludzi dorosłych (zawo­dy związane z teatrem, tj. aktor, reżyser, pisarz, choreograf)

• budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka, związanego z teatrem

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej

• kształtowanie pojęć matematycznych

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień teatralnych

 

DZIECI WSPANIALI ARTYŚCI

• budowanie zainteresowania dziecka językiem ojczystym

• kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie

• rozwijanie kreatywności – inspirowanie do wymyślania i przestrze­gania reguł gier matematycznych

• poznawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły zainteresowanie dziecka

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE

STYCZEŃ 2021 R.

Z Panią Zimą wesoło mija czas

Ÿ  wdrażanie do uważnego słuchania

Ÿ  rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

Ÿ  rozbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej

Ÿ  wykorzystanie programu Powerpoint do tworzenia gotowych figur do pracy plastycznej

 

Zabawy z bałwankiem i śnieżynką

Ÿ  kształtowanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się podczas zabaw

Ÿ  rozwijanie umiejętności tworzenia zasad zabawy w grupie

Ÿ  rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

Ÿ  rozwijanie umiejętności matematycznych (przeliczanie, kategoryzowanie)

 

Niespodzianka dla babci i dziadka

Ÿ  kształtowanie postaw prospołecznych

Ÿ  wdrażanie do okazywania szacunku i miłości babci i dziadkowi

Ÿ  rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych

Ÿ  rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

Ÿ  rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych

Ÿ  kształtowanie myślenia matematycznego

Ÿ  wykorzystanie programu komputerowego do przetworzenia i wysłania filmu z przedstawienia dla Babci i Dziadka

 

Robimy eksperymenty

Ÿ  rozwijanie zainteresowania światem przyrody

Ÿ  rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

Ÿ  rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

Ÿ  rozwijanie umiejętności matematycznych

Ÿ  oglądanie w aplikacji You tube różnych eksperymentów i próby ich powtórzenia 

 

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze:

Grudzień 

Co to jest rodzina?

- ogląda film edukacyjny o drzewie genealogicznym w internecie

- wie, że bliskim okazuje się szacunek

- rozumie pojęcie i wartość rodziny

- zna i stosuje liczebniki porządkowe

- zna sposoby spędzania wolnego czasu z rodziną

 

Robimy prezenty dla innych

- rozumie potrzebę pomagania

- doskonali sprawności manualne

- dostrzega układy symetryczne

- wykonuje prace techniczne

- tworzy i łączy elementy przygotowane w programie powerpoint

 

Boże Narodzenie

- Dostrzega piękno świątecznych dekoracji i uczestniczy w ozdabianiu sali.

- Słucha utworu literackiego i wypowiada się na jego temat.

-  Porównuje i grupuje przedmioty ze względu na dwie cechy.

- Opowiada o swojej rodzinie.

 

Zabawy z chustą animacyjną