GRUPA 3

Kontakt mailowy grupy: przedszkole169grupa3@wp.pl  

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na m-c

kwiecień

MIESZKAŃCY DOMU I ZAGRODY

• wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska, w którym żyją

• wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności respektowania ich praw

• zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi

• zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt gospodarskich

 

WIĘCEJ WIEM, MNIEJ CHORUJĘ

dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

rozumienie potrzeby wizyty u lekarza w celach profilaktycznych lub w wypadku odczuwania objawów choroby.

dostarczenie wzorców prawidłowego zachowania podczas wizyty u lekarza w celu eliminowania niechęci i lęku.

 

EKOLOGIA NA CO DZIEŃ

• kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu (segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii)

• budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego

• rozwijanie kompetencji cyfrowych

 

KSIĄŻKA SKARBNICĄ WIEDZY

• wzbudzanie zainteresowania książką

• kształtowanie umiejętności dostrzegania wpływu książek na emocje i nastrój

• wdrażanie do wypowiadania się w sposób zrozumiały, poprawny pod względem gramatycznym i logicznym

• odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na m-c

marzec

JAK DBAĆ O ZDROWIE

- dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

- kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

- rozumienie potrzeby wizyty u lekarza w celach profilaktycznych lub w wypadku odczuwania objawów choroby.

- dostarczenie wzorców prawidłowego zachowania podczas wizyty u lekarza w celu eliminowania niechęci i lęku.

 

WIOSNA ZARAZ TU PRZYBĘDZIE, KOLOROWO BĘDZIE WSZĘDZIE

- obserwowanie i opisywanie znaczenia symboli pogodowych

- dostrzeganie zmian zachodzących wiosną w przyrodzie

- opisywanie cech charakteryzujących wiosnę i zimę

- doskonalenie małej motoryki, zachowywanie ładu i porządku

 

WIOSNA WOKÓŁ NAS

- uwrażliwienie na piękno przyrody

- poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny

- zwrócenie uwagi na prawidłowy ubiór do pory roku

- zwrócenie uwagi na kolor i piękno przyrody w wiosennej szacie

- rozwijanie kompetencji cyfrowych

- rozwijanie aktywności poznawczej: oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii

 

WIELKANOCNA RADOŚĆ

• wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych

• poznawanie zwyczajów i tradycji wielkanocnych

• wzmacnianie więzi emocjonalnych z członkami rodziny

• podejmowanie samodzielnych aktywności poznawczych, m.in. zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na m-c

luty

Karnawałowe zabawy

            Zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu, tworzenie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu, budowanie pozytywnych relacji w grupie,  zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań, tworzenie warunków do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych elementów.

Zimowa wyprawa

            Stwarzanie okazji do przebywania na świeżym powietrzu i budowania odporności , budowanie pozytywnych skojarzeń z zimową aurą oraz  więzi grupowych poprzez zabawy  integracyje, rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku.

Nasza Wisła

            Tworzenie warunków do nabywania doświadczeń w zakresie orientacji w schemacie ciała, zachęcanie do twórczego rozwiązywania problemów i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych , poznanie fizycznej mapy Polski.

Co to jest sztuka

 

Tworzenie warunków do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, stwarzanie okazji do czerpania przyjemności z obcowania ze sztuką, budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań, zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata.

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c

styczeń

Rakietą w kosmos

1. Uczestniczenie w zabawach ruchowych, zażywanie ruchu na świeżym powietrzu, ćwiczenie motoryki małej.

2. Poznawanie  ciekawostek o Układzie Słonecznym,  poznanie nazw planet. 

3. Poznawanie i akceptowanie zasad w zabawie, wdrażanie do współdziałania z grupą rówieśniczą, obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych.

 

Zima w pełni

1. Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego. Nawiązywanie relacji rówieśniczych, wyrażanie szacunku wobec innych osób, respektowanie swoich praw i obowiązków.

2. Rozpoznawanie zimowych zjawisk pogodowych, poznawanie ciekawostek o zwierzętach leśnych, klasyfikowanie elementów ze względu na podaną cechę.

3. Ćwiczenie utrzymywania równowagi podczas zabaw ruchowych, uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

 

Droga babciu, drogi dziadku

1. Ćwiczenie prawidłowego chwytu pisarskiego.

2. Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka. Przygotowanie występu oraz prezentów.

3. Wczuwanie się w emocje innych osób, wyrażanie emocji w stosunku do swoich bliskich. 4.Wdrażanie do okazywania pomocy i szacunku osobom starszym, wypowiadanie się na temat członków rodziny, słuchanie utworów literackich, recytowanie wierszy z pamięci, śpiewanie piosenki, uczestniczenie w zabawach muzycznych.

 

Każdy zawód jest ważny

1. Wyrażanie pozytywnych emocji i satysfakcji z wytworów własnej pracy, wczuwanie się w uczucia bohaterów literackich.

2. Poznawanie wybranych zawodów i związanych z nimi czynnościami.

3. Utrwalenie numeru alarmowego i zadań służb ratowniczych.

 

4. Rozwijanie umiejętności rytmicznych. Granie na instrumentach perkusyjnych.

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c

grudzień

W teatrze

Rozwijanie słownictwa związanego z teatrem

Zabawy ruchwe, naśladowcze i pozawerbalne służące poznaniu własnego ciała

Poznanie elementów charakterystycznych dla teatru i przedstawiena

jasełkowego. Doskonalene liczenia matematycznego poprzez zabawy i

sytuacje życia codziennego. Poznanie zabaw z nazywanem, rozpoznawaniem

emocji człowieka.

 

Kuchenne ciekawostki

Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez działania sportowe i ruchowe

Poznane piramidy żywienia i właściwych nawyków żywieniowych

oraz właściwego zachowana się przy stole

Doskonalenie sprawności dłoni poprzez proste prace manipulacyjne

zabawy plastyczne, konstrukcyjne z wykorzystaniem różnych materiałów

Poznanie zawodu kucharza i praktycznych czynności kulinarnych

Doskonalenie wypowiadana się na określony temat

 

 

Święta za pasem

Stwarzanie sytuacji do podejmowania czynności porządkowe i higieniczne

Tworzenie warunków do przeżywania w sposób świadomy okresu

przedświątecznego. Podejmowane działań zmierzających do zacieśnienia

więzi w grupie rówieśniczej. Poznanie tradycji rodzinnych i regionalnych.

Doskonalenie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku ,słuchu

i dotyku. Kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne. Nabywane doświadczeń poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne.

 

Krok w nowy rok!

 

Zapoznanie z kalendarzem i utrwalenie nazw 4 pór roku

Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez różnorodne działania sportowe

Aktywne słuchanie osób czytających utwory literackie

Zapoznanie w sytuacjach zabawowych z pojęciami dotyczącymi

upływu czasu dni tygodna miesięcy.Rozwijane twórczego myślenia

 

poprzez zabawy językowe.Stwarzanie okazji do podejmowania zabaw z liczeniem i wykorzystaniem liczebników porządkowych.

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c

listopad 

Bezpieczni i rozważni

Uczestniczenie w prostych zabawach konstrukcyjnych, ruchowych, doskonalenie sprawności manualnej. Spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw. Podejmowanie prób samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozróżnianie pojęć dobra i zła, kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy, wdrażanie do przestrzegania norm i zasad dotyczących zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej. Śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem. Zapoznanie z numerem alarmowym.

 

Polska – nasza Ojczyzna

Inicjowanie zabaw konstrukcyjnych. Doskonalenie umiejętności współpracy z innymi, przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych. Rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych członków rodziny, rozumienie znaczenia pojęcia „czas wolny”. Poznanie najważniejszych informacji na temat Krakowa, Warszawy, Torunia i Gdańska. Utrwalenie świadomości bycia Polakiem, poznanie hymnu i symboli Polski, przypominanie swojego adresu zamieszkania. Słuchanie utworów literackich w skupieniu i z uwagą. Uczestniczenie w zabawach plastycznych. Przeliczanie w dostępnym zakresie.

 

Preludium deszczowe

Zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku. Rozwijanie sprawności manualnej. Kształtowanie umiejętności współpracy z innymi. Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na różne cechy. Nazywanie kolorów jesieni i ich pochodnych, zdobywanie wiedzy na temat deszczu. Uwrażliwianie się na różne elementy muzyki, śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem. Nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni.

 

Rozpoznajemy emocje

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych. Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Komunikowanie się z dziećmi i dorosłym w sposób werbalny i niewerbalny. Nazywanie poszczególnych części ciała. Rozumienie znaczenia pojęcia „marzenia, rozwijanie mowy komunikatywnej. Przeliczanie, klasyfikowanie. 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m - c

październik

 

Warzywa i owoce

Uczestniczenie w zabawach ruchowych, doskonalenie sprawności manualnej, ćwiczenie samodzielności. Dostrzeganie piękna darów natury, rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców i warzyw, poznawanie owoców i warzyw różnymi zmysłami, rozróżnianie pojęć „ogród” i „sad”, poznawanie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.

Uważne słuchanie wierszy i opowiadań, wypowiadanie się na temat ich treści. Klasyfikowanie elementów i przeliczanie w dostępnym zakresie.

 

W naszej grupie

Poznawanie różnych stanów emocjonalnych, jak: radość, złość, smutek. próby odczytywania i nazywania emocji innych oraz samodzielnego ich wyrażania za pomocą mimiki, gestu i ruchu. Kształtowanie pozytywnej samooceny i umiejętności jej wyrażania, nauka empatii w stosunku do innych osób. Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć oraz wspólnej i zgodnej zabawy, stosowanie zwrotów grzecznościowych.

Rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki. Utrwalanie wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu, na placu zabaw, rozumienie potrzeby niesienia pomocy innym. Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach. dostrzeganie prostych układów rytmicznych podczas zabaw manipulacyjnych. Śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem.

 

Co nam dają drzewa?

Odczuwanie piękna przyrody jesienią, wzbogacanie przedszkolnego kącika przyrody o okazy związane z aktualną porą roku. Uczenie się zgodnej zabawy i wspólnego korzystania z różnych przedmiotów i materiałów. Poznawanie przykładów właściwego oraz niewłaściwego zachowania oraz jego ocenianie, koncentrowanie uwagi podczas zajęć z całą grupą, przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych, przestrzegania kolejności wypowiedzi, spokojne oczekiwania na swoją kolej.

Rozpoznawanie i nazywanie pospolitych gatunków drzew liściastych i iglastych oraz miejsc, w których rosną. Poznawanie roli i znaczenia drzew w życiu człowieka, rozpoznawanie darów natury w sposób sensoryczny.

 

Przygotowanie do zimy

Zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku, uczestniczenie w zabawach ruchowych, doskonalenie sprawności manualnej. Budowanie świadomości, że zwierząt nie wolno krzywdzić. Wzbogacanie wiedzy dotyczącej przygotowania ludzi i zwierząt do zimy, poznawanie sposobów dbania o zwierzęta domowych, podejmowanie obserwacji przyrodniczych dotyczących życia zwierząt występujących w najbliższym środowisku, manipulowanie materiałem przyrodniczym. rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku.

Doskonalenie umiejętności uczestniczenia w rozmowach na bliskie tematy. Śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem. Klasyfikowanie przedmiotów, przeliczanie elementów zbiorów.

 

 

 

wrzesień

Ja, Przedszkolny dom

- Ustalenie zasad panujących w przedszkolu między Sobą wzajemnie.

- Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie, zbieranie darów jesieni do kącika przyrody.

- Porównywanie wielkości liści, posługiwanie się pojęciami: „mały”, „duży”, grupowanie liści według wielkości.

- Kształtowanie umiejętności dbania o porządek i zgodę  w codziennych sytuacjach

W przedszkolu jesteśmy bezpieczni

- Kształtowanie umiejętności porównywania, łączenia i klasyfikowania przedmiotów.

-  Wspólne urządzanie wystawy owoców i warzyw  w kąciku przyrody integracja grupy

- Wdrażanie do zgodnej zabawy i udziału w zajęciach wychowawczo dydaktycznych

Nasze zabawy

-Oglądanie ilustracji z zasadami dobrego zachowania- - Wdrażanie do uczestniczenia w organizowanych zabawach integracyjnych i zajęciach ruchowych

- Rozwijanie koncentracji i utrwalanie w wypowiedziach zwrotów grzecznościowych i w zabawach

- Wdrażanie do przestrzegania zasad obowiązujących w grupie

Każdy z Nas jest inny , Jesień

- Słuchanie zdania i wypowiedzi innych

- Kształtowanie poczucia własnej wartości

- Wdrażanie do obserwowania najbliższego otoczenia  wspólne rozmowy  i  obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.

- Wdrażanie do kontrolowania swoich emocji w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie w grupie