GRUPA 1

Kontakt mailowy grupy: przedszkole169grupa1@wp.pl 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c 

Kwiecień

KTO MIESZKA W WIEJSKIEJ ZAGRODZIE

• wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska, w którym żyją

• wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności respektowania ich praw

• zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi

• zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt gospodarskich

 

WIĘCEJ WIEM, MNIEJ CHORUJE

dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

rozumienie potrzeby wizyty u lekarza w celach profilaktycznych lub w wypadku odczuwania objawów choroby.

dostarczenie wzorców prawidłowego zachowania podczas wizyty u lekarza w celu eliminowania niechęci i lęku.

 

EKO STYLEM ŻYCIA

• kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu (segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii)

• budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego

• rozwijanie kompetencji cyfrowych

 

KSIĄŻKA – MÓJ SKARB

• wzbudzanie zainteresowania książką

• kształtowanie umiejętności dostrzegania wpływu książek na emocje i nastrój

• wdrażanie do wypowiadania się w sposób zrozumiały, poprawny pod względem gramatycznym i logicznym

• odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

 

 

 

 Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c 

Marzec

DBAMY O ZDROWIE

- dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

- kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

- rozumienie potrzeby wizyty u lekarza w celach profilaktycznych lub w wypadku odczuwania objawów choroby.

- dostarczenie wzorców prawidłowego zachowania podczas wizyty u lekarza w celu eliminowania niechęci i lęku.

 

WIOSNA ZARAZ TU PRZYBĘDZIE, KOLOROWO BĘDZIE WSZĘDZIE

- obserwowanie i opisywanie znaczenia symboli pogodowych

- dostrzeganie zmian zachodzących wiosną w przyrodzie

- opisywanie cech charakteryzujących wiosnę i zimę

- doskonalenie małej motoryki, zachowywanie ładu i porządku

 

WIOSNA WOKÓŁ NAS

- uwrażliwienie na piękno przyrody

- poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny

- zwrócenie uwagi na prawidłowy ubiór do pory roku

- zwrócenie uwagi na kolor i piękno przyrody w wiosennej szacie

- rozwijanie kompetencji cyfrowych

- rozwijanie aktywności poznawczej: oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii

 

RADOSNA WIELKANOC

• wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych

• poznawanie zwyczajów i tradycji wielkanocnych

• wzmacnianie więzi emocjonalnych z członkami rodziny

• podejmowanie samodzielnych aktywności poznawczych, m.in. zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii

 

 

 

 

 Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c 

Luty

BEZPIECZNA ZIMA

- dostrzeganie i nazywanie zmian w przyrodzie w okresie zimy

- uczestnictwo w zabawach badawczych, próba samodzielnego wyciągania wniosków

- nazywanie części garderoby

 

KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO

- kształtowanie postawy współodpowiedzialności za pozytywną atmosferę w grupie przedszkolnej

- uczestniczy w wydarzeniu przedszkolnym – balu karnawałowym

- rozwijanie aktywności muzyczno‐ruchowej

- rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie

- rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej

 

ZIMOWE ZABAWY

- doskonalenie samodzielności w zakresie ubierania i rozbierania

- rozwijanie kompetencji cyfrowych

- rozwijanie aktywności poznawczej: oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii

 

SZTUKA BLISKO NAS

- kształtowanie postawy szacunku dla wytworów kultury

- poszerzanie słownictwa związanego z dziedzinami sztuki: malarstwo, muzyka, rzeźba, architektura

- odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych

 

POMAGAMY PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

- uświadomienie konieczności niesienia pomocy ptakom zimą

- uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody

- rozpoznawanie niektórych ptaków (wróbel, sikorka, gołąb, gawron)

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c 

Styczeń

NOWY ROK SIĘ WŁAŚNIE ZACZĄŁ, WIĘC Z RADOŚCI WSZYSCY SKACZĄ

- odczuwanie szczególnego nastroju świątecznego

- rozwijanie umiejętności składania sobie życzeń

- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich

- tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości

- rozwijanie kompetencji cyfrowych

 

MOJA RODZINA

- rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny

- podawanie informacji na temat swojej rodziny (imiona, zawody)

- poznanie takich wartości moralnych jak: szacunek, uczciwość, szczęście, przyjaźń, miłość

- dążenie do przeżywania wymienionych wartości moralnych

 

KOCHAM BABCIĘ, KOCHAM DZIADKA, BYCIE Z NIMI TO JEST GRATKA

- odczuwanie więzi emocjonalnych z Babcią i Dziadkiem

- odczuwanie potrzeby okazywania miłości sowim dziadkom

- dostrzeganie codziennych czynności wykonywanych przez dziadków

 

CO LUBIĘ ROBIĆ Z BABCIĄ I DZIADKIEM ZIMĄ

- poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą

- zwrócenie uwagi na kolor i piękno przyrody w zimowej szacie

 

- odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c 

Grudzień

MIKOŁAJ ZAPRASZA DO SWOJEJ KRAINY

- zapoznanie dzieci z historią związaną z osobą Św. Mikołaja

- odczuwanie potrzeby okazywania ciepłych uczuć bliskim osobom

- wskazywanie i nazywanie części garderoby

- doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej

- rozwijanie kompetencji cyfrowych

 

ZGODA WSZYSTKIM POTRZEBNA

- uświadomienie dzieciom najczęstszych przyczyn i sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów

- doskonalenie umiejętności szukania racjonalnych rozwiązań konfliktów w relacjach społecznych

- wzmacnianie kontroli emocjonalnej w sytuacjach trudnych

- budowanie prawidłowych relacji i dążenie do przestrzegania zasad zachowania w grupie rówieśniczej

- odczuwanie szczególnego nastroju świątecznego

 

W CAŁYM DOMU PACHNIE LASEM, BO JUŻ ŚWIĘTA SĄ ZA PASEM

- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich

- tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości

- wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną

- odczuwanie potrzeby okazywania ciepłych uczuć bliskim osobom

 

ZIMOWY CZAS – ZABAWY CZAS

- poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą

- zwrócenie uwagi na kolor i piękno przyrody w zimowej szacie

- zwrócenie uwagi na prawidłowy ubiór do pory roku

- odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c 

Listopad

MOJE MIASTO -WARSZAWA

·        rozumienie pojęcia stolica i jej funkcji

·        zdobywanie i utrwalenie informacji o Warszawie

·        rozwijanie koncentracji, uwagi, myślenia

·        rozwijanie kompetencji cyfrowych

 

POLSKA – MOJA OJCZYZNA

·        zapoznanie z mapą Polski, wyszukiwanie konturów godła, flagi i mapy Polski w tle

·        kształtowanie umiejętności poprawnego zachowania podczas słuchania Hymnu Narodowego

·        kształtowanie postawy patriotycznej poprzez udział w Akademii Przedszkolnej z okazji Dna Niepodległości

·        wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy

 

PARASOLE CZAS WYCIĄGAĆ, JESIEŃ W PEŁNI, DESZCZ NADCIĄGA

·        zapoznanie się ze zjawiskiem deszczu: skraplania i parowania wody

·         nabywanie wiedzy o zachowaniu się podczas słoty, o prawidłowym i ciepłym ubieraniu się odpowiednio do pogody

·         rozwijanie kompetencji cyfrowych

 

MIŚ, MÓJ PRZYJACIEL

·        budowanie dobrych relacji w grupie podczas zabawy i w sytuacjach codziennych

·        poznanie historii powstania pluszowego misia

·        kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek

 

ZABAWY W TEATR

·        kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu na powietrzu

·        wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku podczas zabaw ruchowych

·        kształtowanie umiejętności prezentowania stanów emocjonalnych w sytuacji zadaniowej – pantomimy, zabawy

·        wzmacnianie poczucia więzi z rówieśnikami poprzez udział w zabawach teatralnych

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c 

Październik

KOGO SPOTKAM W PARKU I W LESIE

- nazywanie zjawisk charakterystycznych dla pór roku

- poznanie zasad zachowania w lesie

- wykonywanie prac plastycznych wykorzystując materiał przyrodniczy

- zgodna współpraca z innymi dziećmi

- rozwijanie kompetencji cyfrowych

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

- wpajanie szacunku do pracy pracowników Oświaty

- wypowiadanie się na określony temat

- rozwijanie pamięci, uwagi, koncentracji, myślenia przyczynowo - skutkowego

- odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych

 

JESIEŃ W SADZIE

- rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców i warzyw

- poznanie owoców i warzyw różnymi zmysłami

- segregowanie elementów

- ćwiczenie samodzielności

- podejmowanie samodzielnych aktywności poznawczych

 

WITAMINY HOP DO BRZUSZKA, I MARCHEWKA, I PIETRUSZKA

- poznanie znaczenia spożywania owoców i warzyw dla zdrowia

- uważne słuchanie i wypowiadanie się na temat utworów literackich

- posługiwanie się liczebnikami porządkowymi

- doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki

 

  

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c

Wrzesień

 

CZY W PRZEDSZKOLU JEST MIŁO?

rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, próby radzenia sobie z ich przeżywaniem

przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

umacnianie więzi z grupą przedszkolną

 

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM

samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych

przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi

czerpanie radości ze wspólnej pracy i zabawy

 

ULICZNE SYGNAŁY

poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków dro­gowych,

zapoznanie z zasa­dami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych,

rozwijanie kompetencji cyfrowych

 

NADCHODZI JESIEŃ

dostrzeganie piękna przyrody

dostrzeżenie zmian w otaczającym środowisku (jesienne kolory)

uwrażliwienie na piękno jesiennych barw, zmiany temperatury powietrza, cieplejszy ubiór

 

CO NA ZIEMI JEST PIĘKNE, CIEKAWE I TAJEMNICZE

poznanie różnych środowisk przyrodniczych

wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata

 

tworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu rozumienia świata oraz zjawisk