GRUPA 2

Kontakt mailowy grupy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

na mc czerwiec

Ÿ Zna prawa dziecka i wie, że powinno oczekiwać ich przestrzegania.

Ÿ Wie, że wszyscy ludzie mają takie same prawa.

Ÿ Poznaje wybrane kontynenty i kraje, ich mieszkańców, zwyczaje oraz faunę i florę.

Ÿ Doskonali percepcję wzorkową i sprawność grafomotoryczną.

Ÿ Wykonuje prace plastyczno-techniczne inspirowane kulturą innych krajów.

 

PODRÓŻE PODNIEBNE I NIE TYLKO

Ÿ Rozpoznaje i nazywa pojazdy lądowe, wodne i powietrzne.

Ÿ Przelicza i porównuje liczebność elementów.

Ÿ Wykonuje doświadczenia związane z unoszeniem się i lataniem.

Ÿ Poznaje maszyny latające.

 

POLSKA Z LOTU PTAKA

Ÿ Gromadzi informacje na temat swojej okolicy.

Ÿ Wie, że mieszka w Polsce, zna nazwę stolicy i symbole narodowe.

Ÿ Poznaje legendy Warszawy.

Ÿ Uczy się zasad bezpieczeństwa  obowiązujących w czasie letniego wypoczynku.

 

PODRÓŻ PRZEZ CZTERY ŻYWIOŁY

Ÿ Utrwala wiedzę o poznanych żywiołach i związanych z nimi zjawiskach.

Ÿ Prawidłowo formułuje wypowiedzi na podany temat, potrafi podzielić się swoją wiedzą.

Ÿ Przeprowadza doświadczenia i formułuje wnioski.

Ÿ Tworzy muzykę na instrumentach perkusyjnych.

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

na mc maj

A JA ROSNĘ I ROSNĘ

Ÿ Zna zasady zachowania i postępowania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.

Ÿ Klasyfikuje elementy według dwóch i/lub więcej cech.

Ÿ Wskazuje na obrazkach zachowania aprobowane społecznie.

Ÿ Dokonuje prostych pomiarów za pomocą narzędzi i przedmiotów.

Ÿ Zna swoje umiejętności i potrafi je zaprezentować.

Ÿ Wypowiada się zgodnie z tematem, poprawnie językowo.

 

ZEFIREK I JEGO DRUŻYNA

Ÿ Poznaje różne rodzaje wiatru i jego działanie.

Ÿ Wypowiada się na forum grupy na podany temat.

Ÿ Nazywa pojazdy i sprzęty unoszące się dzięki prądom powietrznym.

Ÿ Obserwuje i rejestruje pogodę. Posługuje się symbolami.

 

RODZINA PONAD WSZYSTKO

Ÿ Wymienienia imiona członków rodziny i opowiada o nich.

Ÿ Przelicza w zakresie 1-6.

Ÿ Zna nazwy wybranych zawodów i wiążące się z nimi atrybuty.

Ÿ Wie, jak okazać najbliższym miłość i szacunek.

Ÿ Uczestniczy w przygotowaniu programu artystycznego dla rodziców.

 

SKRZYDLATE OPOWIEŚCI

Ÿ Uczy się korzystać z różnych źródeł informacji.

Ÿ Poznaje wybrane zwierzęta latające.

Ÿ Nazywa i klasyfikuje podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

Ÿ Przelicza za pomocą liczebników porządkowych.

Ÿ Potrafi dzielić się swoją wiedzą na forum grupy.

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

na mc kwiecień

KTO MIESZKA W WIEJSKIEJ ZAGRODZIE

- Poznaje wybrane gatunki zwierząt gospodarskich

- Naśladuje głosy i sposób poruszania się wybranych zwierząt

- Poznaje korzyści, jakie czerpie człowiek z hodowli zwierząt

- Nazywa zwierzęta dorosłe i młode potrafi połączyć je w pary

- Zna wartości odżywcze produktów mlecznych i próbuje nowych smaków.

 

PŁYNĄĆ NIE TYLKO POD ŻAGLAMI

- Przeprowadza zabawy badawcze, prowadzi obserwacje.

- Grupuje obiekty ze względu na ciężar.

- Poznaje środki transportu wodnego.

- Wskazuje zbiorniki wodne na mapie.

- Poznaje sporty wodne.

- Zna zasady bezpiecznego przebywania nad wodą.

 

SPOTKANIA NA ŁĄCE

- Obserwuje wiosenną przyrodę.

- Poznaje wybrane zwierzęta i rośliny łąkowe.

- Przelicza w zakresie 1-6.

- Nazywa zwierzęta gospodarskie i ich młode.

- Określa położenie przedmiotów w przestrzeni.

- Rozumie znaczenie spożywania produktów mlecznych dla zdrowia.

 

POWIETRZE WOKÓŁ NAS

- Interpretuje treść utworu literackiego.

- Przeprowadza zabawy badawcze i doświadczenia związane z powietrzem.

- Kształtuje postawę proekologiczną.

- Określa pogodę i dokonuje pomiarów temperatury.

 

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

na mc marzec

1. W krainie baniek mydlanych

• Wie, jak powstają bańki mydlane.

• Stopniuje przymiotniki określające wysokość.

• Rozumie znaczenie higieny w życiu człowieka.

2. Tęczowa wiosna

• Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki przylatujące do Polski.

• Dokonuje analizy i syntezy sylabowej oraz wyróżnia głoski w nagłosie.

• Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.

3. Opowieści mórz i oceanów

• Wskazuje zbiorniki wodne na mapie i globusie.

• Poznaje zwierzęta wodne.

• Bada czystość wody.

4. Lany poniedziałek

• Wykonuje proste działania matematyczne na konkretach.

• Zakłada hodowlę roślin.

• Poznaje tradycje wielkanocne.

 

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na mc luty

Jest woda – jest życie

Ÿ Poznanie uproszonego schematu obiegu wody w przyrodzie.

Ÿ Uczestnictwo w zabawach badawczych i poznanie właściwości wody.

Ÿ Poznanie znaczenia  wody dla człowieka, roślin i zwierząt.

Ÿ Poznanie środowiska wodnego i żyjących w nim zwierząt.

Ÿ Klasyfikowanie pojazdów ze względu na obszar poruszania.

Odpływamy w świat marzeń

Ÿ Nabywanie umiejętności oceny realność i prawdopodobieństwa zdarzeń.

Ÿ Formułowanie dłuższych wypowiedzi poprawnych językowo.

Ÿ Przekształcanie swojej myśli na obraz.

Ÿ Przeliczanie elementów w dostępnym zakresie.

Ÿ Rozpoznawanie i poprawne nazywanie figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

Kolory i dźwięki wody

Ÿ Rozpoznawanie, nazywanie i naśladowanie dźwięków wody.

Ÿ Przeliczanie w zakresie od 1 do 6. Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Ÿ Poznanie nowej techniki plastycznej – „mokre w mokrym”.

Ÿ Dostrzeganie rytmów i ich  kontynuowanie.

Ptaki zimą

Ÿ Dokarmianie zwierząt w trud­nych, zimowych wa­runkach.

Ÿ Nabywanie opiekuńczego stosunku do zwierząt.

Ÿ Zwrócenie uwagi na ostrożność w kontak­tach z chorymi zwie­rzętami, np. ptakami.

Ÿ Rozpoznawanie wy­branych zwierząt. Nazywanie charakterystycznych cech wyglądu, sposobu
   poruszania i odżywiania

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na mc styczeń

W drodze do gwiazd

- poznanie tradycji noworocznych

- nauka dni tygodnia i poznawanie nazw miesięcy

- oglądanie filmu animowanego za pośrednictwem youtube i technologii bluetooth („kino domowe”)

- poznawanie nowych pojęć (przestrzeń kosmiczna, Układ Słoneczny

 

Przysmaki z babcinego garnuszka

- poznanie pojęcia naczynia kuchenne i ich przeznaczenia

- nazywanie różnych produktów spożywczych i ich smakowanie

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w kontaktach z urządzeniami elektrycznymi i gorącymi przedmiotami.

- określanie zasad zdrowego żywienia
- przygotowanie niespodzianki dla najbliższych

-  śpiewanie piosenek z podkładem muzycznym udostępnionych ze smatfona przez bluetooth

 

Zimowe wieczory w świetle lampki

- wymienianie nazw zimowych miesięcy i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy

- poznanie pojęć: autor, ilustrator, biblioteka

- słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury (wykorzystanie technologii bluetooth)
-
obserwowanie światła i rozumienie zjawiska powstawania cienia

- dostrzeganie i tworzenie rytmów, ćwiczenie posługiwania się  liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10

 

Gdy śnieg pada

- wymienianie nazwy zimowych miesięcy i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy

- podziwianie i porównywanie obrazów o tematyce zimowej

- nazywanie sportów zimowych i sprzętów potrzebnych do ich uprawiania

- poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych

- dostrzeganie rymów i układanie rymowanki. Przeliczanie wyrazów w zdaniach.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na mc grudzień

W naszym magicznym kręgu

·         Dokonuje oceny zachowania bohatera utworu literackiego.

·         Odgrywa role w zabawach dramowych.

·         Opisuje wygląd rówieśników, stosując określenia przymiotnikowe.

·         Dostrzega wartość koleżeństwa i przyjaźni.

·         Bada światło i jego wpływ na nastrój i samopoczucie.

 

Guzikowy świat

·         Dostrzega zmiany atmosferyczne charakterystyczne dla zimy.

·         Określa temperaturę powietrza.

·         Potrafi wypowiadać się na temat utworu literackiego

·         Klasyfikuje elementy według podanej kategorii i potrafi uzasadnić swój wybór.

 

Opiekunowie zwierząt

·         Zna warunki potrzebne do życia zwierzętom domowym.

·         Prowadzi obserwacje przyrodnicze.

·         Zna wybrane gatunki ptaków zimujących w Polsce i wie, jak pomagać im w czasie zimy.

·         Poznaje sposoby przystosowania do zimy wybranych zwierząt.

·         Uczy się przestrzegać reguł współżycie w grupie i przeżywać sukcesy i porażki.

·         Przelicza elementy w zbiorach i porównuje ich liczebność.

 

Rozświetlona choinka

·         Dostrzega piękno świątecznych dekoracji i uczestniczy w ozdabianiu sali.

·         Słucha utworu literackiego i wypowiada się na jego temat.

·         Porównuje i grupuje przedmioty ze względu na dwie cechy.

·         Opowiada o swojej rodzinie.

·         Poznaje regionalną sztukę świąteczną.