GRUPA 2

Kontakt mailowy grupy: przedszkole169grupa2@wp.pl    

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c 

KWIECIEŃ

KTO MIESZKA W WIEJSKIEJ ZAGRODZIE

• wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska, w którym żyją

• wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności respektowania ich praw

• zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi

• zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt gospodarskich

 

WIĘCEJ WIEM, MNIEJ CHORUJE

dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

rozumienie potrzeby wizyty u lekarza w celach profilaktycznych lub w wypadku odczuwania objawów choroby.

dostarczenie wzorców prawidłowego zachowania podczas wizyty u lekarza w celu eliminowania niechęci i lęku.

 

EKO STYLEM ŻYCIA

• kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu (segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii)

• budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego

• rozwijanie kompetencji cyfrowych

 

KSIĄŻKA – MÓJ SKARB

• wzbudzanie zainteresowania książką

• kształtowanie umiejętności dostrzegania wpływu książek na emocje i nastrój

• wdrażanie do wypowiadania się w sposób zrozumiały, poprawny pod względem gramatycznym i logicznym

• odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c 

MARZEC

DBAMY O ZDROWIE

- dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

- kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

- rozumienie potrzeby wizyty u lekarza w celach profilaktycznych lub w wypadku odczuwania objawów choroby.

- dostarczenie wzorców prawidłowego zachowania podczas wizyty u lekarza w celu eliminowania niechęci i lęku.

 

WIOSNA ZARAZ TU PRZYBĘDZIE, KOLOROWO BĘDZIE WSZĘDZIE

- obserwowanie i opisywanie znaczenia symboli pogodowych

- dostrzeganie zmian zachodzących wiosną w przyrodzie

- opisywanie cech charakteryzujących wiosnę i zimę

- doskonalenie małej motoryki, zachowywanie ładu i porządku

 

WIOSNA WOKÓŁ NAS

- uwrażliwienie na piękno przyrody

- poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny

- zwrócenie uwagi na prawidłowy ubiór do pory roku

- zwrócenie uwagi na kolor i piękno przyrody w wiosennej szacie

- rozwijanie kompetencji cyfrowych

- rozwijanie aktywności poznawczej: oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii

 

RADOSNA WIELKANOC

• wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych

• poznawanie zwyczajów i tradycji wielkanocnych

• wzmacnianie więzi emocjonalnych z członkami rodziny

• podejmowanie samodzielnych aktywności poznawczych, m.in. zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c 

LUTY

BEZPIECZNA ZIMA

- dostrzeganie i nazywanie zmian w przyrodzie w okresie zimy

- uczestnictwo w zabawach badawczych, próba samodzielnego wyciągania wniosków

- nazywanie części garderoby

 

KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO

- kształtowanie postawy współodpowiedzialności za pozytywną atmosferę w grupie przedszkolnej

- uczestniczy w wydarzeniu przedszkolnym – balu karnawałowym

- rozwijanie aktywności muzyczno‐ruchowej

- rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie

- rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej

 

ZIMOWE ZABAWY

- doskonalenie samodzielności w zakresie ubierania i rozbierania

- rozwijanie kompetencji cyfrowych

- rozwijanie aktywności poznawczej: oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii

 

SZTUKA BLISKO NAS

- kształtowanie postawy szacunku dla wytworów kultury

- poszerzanie słownictwa związanego z dziedzinami sztuki: malarstwo, muzyka, rzeźba, architektura

- odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych

 

POMAGAMY PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

- uświadomienie konieczności niesienia pomocy ptakom zimą

- uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody

- rozpoznawanie niektórych ptaków (wróbel, sikorka, gołąb, gawron)

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c 

STYCZEŃ

NOWY ROK SIĘ WŁAŚNIE ZACZĄŁ, WIĘC Z RADOŚCI WSZYSCY SKACZĄ

- odczuwanie szczególnego nastroju świątecznego

- rozwijanie umiejętności składania sobie życzeń

- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich

- tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości

- rozwijanie kompetencji cyfrowych

 

MOJA RODZINA

- rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny

- podawanie informacji na temat swojej rodziny (imiona, zawody)

- poznanie takich wartości moralnych jak: szacunek, uczciwość, szczęście, przyjaźń, miłość

- dążenie do przeżywania wymienionych wartości moralnych

 

KOCHAM BABCIĘ, KOCHAM DZIADKA, BYCIE Z NIMI TO JEST GRATKA

- odczuwanie więzi emocjonalnych z Babcią i Dziadkiem

- odczuwanie potrzeby okazywania miłości sowim dziadkom

- dostrzeganie codziennych czynności wykonywanych przez dziadków

 

CO LUBIĘ ROBIĆ Z BABCIĄ I DZIADKIEM ZIMĄ

- poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą

- zwrócenie uwagi na kolor i piękno przyrody w zimowej szacie

 

- odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na m-c 

GRUDZIEŃ

MIKOŁAJ ZAPRASZA DO SWOJEJ KRAINY

- zapoznanie dzieci z historią związaną z osobą Św. Mikołaja

- odczuwanie potrzeby okazywania ciepłych uczuć bliskim osobom

- wskazywanie i nazywanie części garderoby

- doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej

- rozwijanie kompetencji cyfrowych

 

ZGODA WSZYSTKIM POTRZEBNA

- uświadomienie dzieciom najczęstszych przyczyn i sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów

- doskonalenie umiejętności szukania racjonalnych rozwiązań konfliktów w relacjach społecznych

- wzmacnianie kontroli emocjonalnej w sytuacjach trudnych

- budowanie prawidłowych relacji i dążenie do przestrzegania zasad zachowania w grupie rówieśniczej

- odczuwanie szczególnego nastroju świątecznego

 

W CAŁYM DOMU PACHNIE LASEM, BO JUŻ ŚWIĘTA SĄ ZA PASEM

- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich

- tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości

- wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną

- odczuwanie potrzeby okazywania ciepłych uczuć bliskim osobom

 

ZIMOWY CZAS – ZABAWY CZAS

- poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą

- zwrócenie uwagi na kolor i piękno przyrody w zimowej szacie

- zwrócenie uwagi na prawidłowy ubiór do pory roku

- odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  

LISTOPAD 

  MOJE MIASTO -WARSZAWA

·        rozumienie pojęcia stolica i jej funkcji

·        zdobywanie i utrwalenie informacji o Warszawie

·        rozwijanie koncentracji, uwagi, myślenia

·        rozwijanie kompetencji cyfrowych

 

POLSKA – MOJA OJCZYZNA

·        zapoznanie z mapą Polski, wyszukiwanie konturów godła, flagi i mapy Polski w tle

·        kształtowanie umiejętności poprawnego zachowania podczas słuchania Hymnu Narodowego

·        kształtowanie postawy patriotycznej poprzez udział w Akademii Przedszkolnej z okazji Dna Niepodległości

·        wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy

 

PARASOLE CZAS WYCIĄGAĆ, JESIEŃ W PEŁNI, DESZCZ NADCIĄGA

·        zapoznanie się ze zjawiskiem deszczu: skraplania i parowania wody

·         nabywanie wiedzy o zachowaniu się podczas słoty, o prawidłowym i ciepłym ubieraniu się odpowiednio do pogody

·         rozwijanie kompetencji cyfrowych

 

MIŚ, MÓJ PRZYJACIEL

·        budowanie dobrych relacji w grupie podczas zabawy i w sytuacjach codziennych

·        poznanie historii powstania pluszowego misia

·        kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek

 

ZABAWY W TEATR

·        kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu na powietrzu

·        wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku podczas zabaw ruchowych

·        kształtowanie umiejętności prezentowania stanów emocjonalnych w sytuacji zadaniowej – pantomimy, zabawy

·        wzmacnianie poczucia więzi z rówieśnikami poprzez udział w zabawach teatralnych

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  

PAŹDZIERNIK

Owoce i warzywa

Aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych.

Utrzymywanie porządku i higieny w swoim otoczeniu.

Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Rozpoznawanie i nazywanie kolorów, owoców i warzyw.

Doskonalenie umiejętności przeliczania.

 

Razem się bawimy

Rozwijanie sprawności dłoni.

Wdrażanie do cierpliwego godzenia się z porażką, przeżywanie i wyrażanie emocji. Wzmacnianie pozytywnych relacji w grupie.

Kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie, przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w zabawie.

Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, umiejętności wokalnych i matematycznych.

 

Jesienne drzewa i ich tajemnice

Rozwijanie sprawności dłoni oraz palców.

Dostrzeganie roli odpoczynku oraz relaksacji.

Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

Poznawanie i nazywanie wybranych gatunków drzew.

Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych.

 

Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?

 Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

Przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt.

Kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie.

Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie.

Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Wrzesień

 

Pierwszy raz w przedszkolu

Wdrażanie do samodzielnego zdejmowania i zakładania ubrania, korzystania z toalety, spożywania posiłków, przestrzegania podstawowych zasad higieny, zgłaszania potrzeb fizjologicznych.

Udział w zabawach kierowanych, ruchowych, porządkowanie zabawek po skończonej zabawie. Poznawanie imion kolegów i koleżanek z grupy, nawiązywanie relacji rówieśniczych,  kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie. Wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w zabawie. Poznawanie najbliższego otoczenia.

 

Żegnamy wakacje

Rozmowy kierowane na temat przeżyć wakacyjnych. Uczestniczenie w zabawach ruchowych i twórczych. Wdrażanie do samodzielnego zdejmowania i zakładania ubrania, korzystania z toalety, spożywania posiłków. Przeżywanie i wyrażanie emocji, poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami. Uczenie się współdziałania z innymi dziećmi, integrowanie się z grupą, Wykonywanie prac plastycznych. Rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku.

 

Kończy się wrzesień, nadchodzi jesień

Obserwowanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni,  rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców.  Uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, wdrażanie do samodzielnego korzystania z toalety, spożywania posiłków, zdejmowania i zakładania ubrania. Obdarzanie uwagą rówieśników, znajomość imion dzieci z grupy. Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej – korzystanie z dziecięcej biblioteczki, dbanie o książki.  Doskonalenie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych (śpiewanie piosenki, powtarzanie rymowanek).

 

 

Cuda na ziemi

Wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w zabawie. Wykonywanie ćwiczeń oddechowych i logopedycznych. Doskonalenie motoryki małej podczas zabaw drobnymi przedmiotami, układanie prostych konstrukcji z klocków. Wyrażanie siebie poprzez impresję plastyczną i muzyczną, rozwijanie poczucia rytmu. Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych kolorów. Podejmowanie aktywności poznawczej – oglądanie ilustracji w książkach i czasopismach.