GRUPA 4

Kontakt mailowy grupy: przedszkole169grupa4@wp.pl 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Kwiecień

MIESZKAŃCY DOMU I ZAGRODY

• wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska, w którym żyją

• wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności respektowania ich praw

• zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi

• zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt gospodarskich

 

WIĘCEJ WIEM, MNIEJ CHORUJĘ

dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

rozumienie potrzeby wizyty u lekarza w celach profilaktycznych lub w wypadku odczuwania objawów choroby.

dostarczenie wzorców prawidłowego zachowania podczas wizyty u lekarza w celu eliminowania niechęci i lęku.

 

EKOLOGIA NA CO DZIEŃ

• kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu (segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii)

• budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego

• rozwijanie kompetencji cyfrowych

 

KSIĄŻKA SKARBNICĄ WIEDZY

• wzbudzanie zainteresowania książką

• kształtowanie umiejętności dostrzegania wpływu książek na emocje i nastrój

• wdrażanie do wypowiadania się w sposób zrozumiały, poprawny pod względem gramatycznym i logicznym

• odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Marzec

JAK DBAĆ O ZDROWIE

- dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

- kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

- rozumienie potrzeby wizyty u lekarza w celach profilaktycznych lub w wypadku odczuwania objawów choroby.

- dostarczenie wzorców prawidłowego zachowania podczas wizyty u lekarza w celu eliminowania niechęci i lęku.

 

WIOSNA ZARAZ TU PRZYBĘDZIE, KOLOROWO BĘDZIE WSZĘDZIE

- obserwowanie i opisywanie znaczenia symboli pogodowych

- dostrzeganie zmian zachodzących wiosną w przyrodzie

- opisywanie cech charakteryzujących wiosnę i zimę

- doskonalenie małej motoryki, zachowywanie ładu i porządku

 

WIOSNA WOKÓŁ NAS

- uwrażliwienie na piękno przyrody

- poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny

- zwrócenie uwagi na prawidłowy ubiór do pory roku

- zwrócenie uwagi na kolor i piękno przyrody w wiosennej szacie

- rozwijanie kompetencji cyfrowych

- rozwijanie aktywności poznawczej: oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii

 

WIELKANOCNA RADOŚĆ

• wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych

• poznawanie zwyczajów i tradycji wielkanocnych

• wzmacnianie więzi emocjonalnych z członkami rodziny

• podejmowanie samodzielnych aktywności poznawczych, m.in. zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Luty

W karnawale

• zapoznanie z obrazem graficznym liter „b” i „B”

• doskonalenie umiejętności porównania wielkości przedmiotów i tworzenia odpowiednich zbiorów

• wdrażanie do zdobywania wiedzy na temat tradycji i zwyczajów karnawałowych innych krajów

• poznanie zapisu liczby „0”

• doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, niezbędnej do nauki czytania

• poszerzanie wiedzy na temat strojów ludowych pochodzących z różnych części Polski

 

Mroźne krainy

• wykorzystywanie zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych,

• dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych,

• analiza i synteza prostych fonetycznie słów, kształtowanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej wyrazów

• zapoznanie się ze znakiem graficznym liter „n”, „N”, wykazywanie zainteresowania czytaniem oraz poznawaniem liter

• poszerzanie zakresu liczenia liczebnikami głównymi oraz poznawanie i stosowanie zapisu cyfrowego liczb od „0” do „8”

 

Płynie Wisła, płynie

• poszerzanie wiedzy na temat stolicy naszego kraju: rozumienie pojęcia „stolica”, rozpoznawanie herbu, znajomość legendy i elementów historii

• kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski

• rozumienie konieczności szanowania symboli narodowych

• odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości

• śpiewanie piosenki i uczestnictwo w zabawach ruchowo-tanecznych opartych na tradycji ludowej

• doskonalenie umiejętności zespołowego wykonywania prac plastycznych, plakatów

 

Sztuka wokół nas

• rozwijanie wyobraźni poprzez kontakt z wytworami sztuki, dostrzeganie jej piękna oraz rodzajów, uczenie należnego im szacunku

• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych oraz wrodzonych możliwości twórczych

• wzbogacenie słownika czynnego i biernego związanego z daną tematyką

• utrwalenie nazw kolorów podstawowych oraz pochodnych

• rozwijanie zainteresowań muzyką klasyczną, próby tworzenia akompaniamentu do znanych utworów

 

• poznawanie liter („w”), doskonalenie analizy i syntezy sylabowej wyrazów, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Styczeń

Rakietą w kosmos

1. Uczestniczenie w zabawach ruchowych, zażywanie ruchu na świeżym powietrzu, ćwiczenie motoryki małej.

2. Poznawanie  ciekawostek o Układzie Słonecznym,  poznanie nazw planet. 

3. Poznawanie i akceptowanie zasad w zabawie, wdrażanie do współdziałania z grupą rówieśniczą, obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych.

 

Zima w pełni

1. Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego. Nawiązywanie relacji rówieśniczych, wyrażanie szacunku wobec innych osób, respektowanie swoich praw i obowiązków.

2. Rozpoznawanie zimowych zjawisk pogodowych, poznawanie ciekawostek o zwierzętach leśnych, klasyfikowanie elementów ze względu na podaną cechę.

3. Ćwiczenie utrzymywania równowagi podczas zabaw ruchowych, uczestniczenie w zabawach naśladowczych.

 

Droga babciu, drogi dziadku

1. Ćwiczenie prawidłowego chwytu pisarskiego.

2. Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka. Przygotowanie występu oraz prezentów.

3. Wczuwanie się w emocje innych osób, wyrażanie emocji w stosunku do swoich bliskich. 4.Wdrażanie do okazywania pomocy i szacunku osobom starszym, wypowiadanie się na temat członków rodziny, słuchanie utworów literackich, recytowanie wierszy z pamięci, śpiewanie piosenki, uczestniczenie w zabawach muzycznych.

 

Każdy zawód jest ważny

1. Wyrażanie pozytywnych emocji i satysfakcji z wytworów własnej pracy, wczuwanie się w uczucia bohaterów literackich.

2. Poznawanie wybranych zawodów i związanych z nimi czynnościami.

3. Utrwalenie numeru alarmowego i zadań służb ratowniczych.

 

4. Rozwijanie umiejętności rytmicznych. Granie na instrumentach perkusyjnych.

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Grudzień

W teatrze

Rozwijanie słownictwa związanego z teatrem

Zabawy ruchwe, naśladowcze i pozawerbalne służące poznaniu własnego ciała

Poznanie elementów charakterystycznych dla teatru i przedstawiena

jasełkowego. Doskonalene liczenia matematycznego poprzez zabawy i

sytuacje życia codziennego. Poznanie zabaw z nazywanem, rozpoznawaniem

emocji człowieka.

 

Kuchenne ciekawostki

Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez działania sportowe i ruchowe

Poznane piramidy żywienia i właściwych nawyków żywieniowych

oraz właściwego zachowana się przy stole

Doskonalenie sprawności dłoni poprzez proste prace manipulacyjne

zabawy plastyczne, konstrukcyjne z wykorzystaniem różnych materiałów

Poznanie zawodu kucharza i praktycznych czynności kulinarnych

Doskonalenie wypowiadana się na określony temat

 

 

Święta za pasem

Stwarzanie sytuacji do podejmowania czynności porządkowe i higieniczne

Tworzenie warunków do przeżywania w sposób świadomy okresu

przedświątecznego. Podejmowane działań zmierzających do zacieśnienia

więzi w grupie rówieśniczej. Poznanie tradycji rodzinnych i regionalnych.

Doskonalenie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku ,słuchu

i dotyku. Kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne. Nabywane doświadczeń poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne.

 

Krok w nowy rok!

 

Zapoznanie z kalendarzem i utrwalenie nazw 4 pór roku

Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez różnorodne działania sportowe

Aktywne słuchanie osób czytających utwory literackie

Zapoznanie w sytuacjach zabawowych z pojęciami dotyczącymi

upływu czasu dni tygodna miesięcy.Rozwijane twórczego myślenia

 

poprzez zabawy językowe.Stwarzanie okazji do podejmowania zabaw z liczeniem i wykorzystaniem liczebników porządkowych.

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Listopad

Bezpieczni i rozważni

Uczestniczenie w prostych zabawach konstrukcyjnych, ruchowych, doskonalenie sprawności manualnej.

Podejmowanie prób samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozróżnianie pojęć dobra i zła, kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy.

Wdrażanie do przestrzegania norm i zasad dotyczących zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej.

Śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem.

Zapoznanie z numerem alarmowym.

 

Polska – nasza Ojczyzna

Rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych członków rodziny, rozumienie znaczenia pojęcia „czas wolny”.

Poznanie najważniejszych informacji na temat Krakowa, Warszawy, Torunia i Gdańska. Utrwalenie świadomości bycia Polakiem, poznanie hymnu i symboli Polski, przypominanie swojego adresu zamieszkania.

Słuchanie utworów literackich w skupieniu i z uwagą.

Uczestniczenie w zabawach plastycznych.

Przeliczanie w dostępnym zakresie.

 

Preludium deszczowe

Zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku.

Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na różne cechy.

Nazywanie kolorów jesieni i ich pochodnych, zdobywanie wiedzy na temat deszczu. Uwrażliwianie się na różne elementy muzyki, śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem. Nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni.

 

Rozpoznajemy emocje

Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Komunikowanie się z dziećmi i dorosłym w sposób werbalny i niewerbalny.

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych.

Nazywanie poszczególnych części ciała.

Rozumienie znaczenia pojęcia „marzenia"

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE

PAŹDZIERNIK

 

ZACZAROWANA JESIEŃ

rozpoznawanie i określanie smaków, identyfikowanie smaku z owocem

identyfikacja zapisu cyfry 2

znajomość znaczenia pojęcia ,,para”

przekładanie jednych prawidłowości rytmicznych na inne

zainteresowanie literą ,,m”

znajomość znaczenia słowa ,,mandala”

układanie jesiennych mandali

klasyfikacja przedmiotów według wskazanego kryterium, tworzenie zbiorów

tworzenie i układanie matematycznych rytmów

wzbogacanie wiedzy na temat warzyw i owoców

wyodrębnianie części jadalnych warzyw

samodzielne wykonywanie doświadczeń z użyciem soku z czerwonej kapusty

znajomość prac wykonywanych jesienią w ogrodzie

 

JAK DOBRZE BYĆ RAZEM

szanowanie emocji swoich i innych

rozwijanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia

wprowadzenie w świat wartości moralnych takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość

uświadomienie, czym jest szacunek, przyjaźń  i dlaczego to jest tak ważny w odniesieniu do siebie i innych

wzbudzenie zainteresowania literami „e”, „E”

przeliczanie i wzbudzenie zainteresowania liczbą „3”

doskonalenie kompetencji matematycznych: orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, rozpoznawanie figur geometrycznych, przeliczanie elementów w zbiorze

 

W KORONACH DRZEW

dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego

przypomina zasady właściwego zachowania się podczas spaceru po parku

dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie i zjawiska charakterystyczne dla jesieni

wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat mieszkańców drzew

prowadzi obserwacje przyrodnicze przy pomocy lupy

rozpoznaje wybrane gatunki drzew (liście i ich owoce)

współtworzy album przyrodniczy

tworzy jesienne opowiadania

rozwija pamięć i myślenie

interesuje się literą „l”, „L”.

 

 

JESIENNE KOŁYSANKI

dostrzeganie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, przejawia wobec nich życzliwość i troskę

poszerzanie wiedzy i zdobywanie wiadomości na temat otaczającej przyrody, poznawanie wyglądu, zwyczajów i sposobów odżywiania zwierząt leśnych

doskonalenie analizy i syntezy sylabowej

kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikacji, przeliczania elementów, odtwarzania układów przedmiotów i wychwytywania rytmów

wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych

zainteresowanie literę/ą „I”, „i”

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ 

PRZYJACIELE W PRZEDSZKOLU

·         wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji 

·         budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej

·         kształtowanie pożądanych zachowań, respektowanie norm społecznych - wypracowanie kontraktu grupy

·         wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu

·         kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)

JESTEŚMY BEZPIECZNI

·         wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

·         kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, znajomość zasad poruszania się w terenie zabudowanym (droga dziecka z domu do przedszkola i z przedszkola do domu, znajomość zasad przechodzenia przez jezdnię)

·         wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia oraz zawodów związanych z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach (nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak)  

RAZEM SIĘ BAWIMY

·         wdrażanie do szukania wsparcia w sytuacjach trudnych

·         kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

·         kształtowanie umiejętności budowania relacji rówieśniczych w swobodnej zabawie (zmiana osób w parze, zmiana ról w grupie)  

·         wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy 

·         aktywne uczestnictwo w zabawach ze śpiewem, tanecznych i rytmicznych

RÓŻNI LUDZIE TO MY

·         kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

·         budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej

·         kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych

·         budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych

·         kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie

·         poznanie obrazu graficznego głoski „o” – litery „O”, „o” poznanie obrazu graficznego liczby „I”