GRUPA 4

Kontakt mailowy grupy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

CZERWIEC 2021:

W POSZUKIWANIU SPRAWIEDLIWOŚCI

• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość.

• Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczenie właściwych wzorców zachowań.

• Dokonywanie oceny postępowania oraz wzbogacenie słownictwa opisującego cechy charakteru.

• Poznanie sposobów dochodzenia sprawiedliwości.

• Uświadomienie dzieciom, że każdy odpowiada za swoje czyny.

• Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej

WAKACYJNE PLANY

• Rozpoznawanie i nazywanie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla lata

• Rozwijanie kompetencji cyfrowych

• Nabywanie wiedzy o bezpiecznym spędzaniu czasu w pełnym słońcu

• Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się na wakacjach

WAKACJE TUŻ-TUŻ

• Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.

• Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji.

• Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu.

• Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie.

• Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

MAJ 2021:

JESTEŚMY POLAKAMI

- budzenie świadomości narodowej oraz wzbogacanie wiedzy o własnym kraju

- zapoznanie z wybranymi regionami Polski oraz ich historią, tradycjami i legendami

- wzmacnianie więzi z rodzinną miejscowością i własnym regionem

- wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich

- rozwijanie kompetencji cyfrowych

ŁĄKA PEŁNA ŻYCIA

- wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańcach

- kształtowanie empatycznego stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia

- poznanie roślin i zwierząt łąkowych objętych ochroną gatunkową

- uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą.

RODZINA PONAD WSZYSTKO

- nazywanie i opisywanie członków swojej rodziny na podstawie fotografii

- uświadomienie własnej roli w rodzinie oraz wdrażanie do sumiennego wypełniania obowiązków domowych

- uświadomienie znaczenia aktywnych form spędzania wolnego czasu

- wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną

DZIEŃ MAMY

- zachęcenie do kultywowania zainteresowań, tradycji i zwyczajów

- rozpoznawanie i nazywanie emocji, rozumienie znaczenia okazywania miłości najbliższym

- wdrażanie do pamiętania o najbliższych

- zachęcanie do przygotowywania niespodzianek, wspólnego przeżywania ważnych chwil

O CZYM MARZĄ DZIECI?

- rozumie, czym są marzenia, i potrafi o nich opowiadać

- uczy się szanować innych i ich wybory

- zna swoje możliwości i umiejętności i potrafi je wykorzystać w codziennych czynnościach

- zgodnie współpracuje z innymi i dąży do osiągnięcia wyznaczonego celu

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

KWIECIEŃ 2021:

SPORT TO ZDROWIE

- rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych

- kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez aktywność na świeżym powietrzu

- wdrażanie do współdziałania z grupą podczas różnych zabaw i zadań

- poszerzanie wiadomości nt. dyscyplin sportowych

OBLICZA SZTUKI

- kształcenie wrażliwości estetycznej dzieci i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki

- oglądanie wybranych dzieł sztuki: malarstwa, rzeźby architektury i fotografii artystycznej

- inspirowanie dzieci do wykonywania różnorodnych prac plastycznych według własnego pomysłu

- rozwijanie zdolności aktorskich i swobodnej ekspresji słownej podczas zabaw teatralnych i dramowych

EKOLOGICZNY ŚWIAT

- kształtowanie postaw, zachowań i nawyków proekologicznych

- budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego

- uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszania ich objętości

- poznanie zasad działania recyklingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów

ŚWIAT W KSIĄŻKACH ZAPISANY

- rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, przeżyć i doświadczeń

- przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika, potrafiącego korzystać z biblioteki i czytelni

- nauka korzystania z książek w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy

- rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

MARZEC 2021:

NASZE ZWIERZĘTA

- wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska, w którym żyją.

- wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności respektowania ich praw.

- zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi.

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za warunki życia posiadanych zwierząt.

- podejmowanie samodzielnych aktywności poznawczych, m.in. zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii

 

WAŻNA SPRAWA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- wprowadzenie w świat uniwersalnych wartości moralnych oraz uświadomienie znaczenia odpowiedzialności w życiu każdego z nas.

- rozumienie konieczności rzetelnego wypełniania obowiązków i przyjętych zobowiązań zarówno w rodzinie, jak i poza nią.

- wdrażanie do poszanowania świata przyrody i opiekuńczego stosunku do zwierząt.

- budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej opartych na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności

- rozwijanie kompetencji cyfrowych

 

OZNAKI WIOSNY

- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny.

- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata.

- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla marca

 

WIOSNA WOKÓŁ NAS

- uwrażliwienie na piękno przyrody

- poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny

- zwrócenie uwagi na prawidłowy ubiór do pory roku

- zwrócenie uwagi na kolor i piękno przyrody w wiosennej szacie

- zakładanie hodowli w kąciku przyrody oraz nabieranie nawyku systematycznego dbania o nie i obserwowania ich

- doskonalenie umiejętności odczytywania informacji przedstawionych za pomocą symbolicznego zapisu.

 

RADOSNA WIELKANOC

- przybliżenie tradycji i symboli Świąt Wielkanocnych oraz poznanie obyczajów własnego regionu

- rozbudzenie chęci kultywowania zwyczajów i aktywnego włączania się w przygotowania do świąt

- kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych

- wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną oraz uświadomienie znaczenia rodzinnych spotkań

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

LUTY 2021:

1. ZIMOWE SPORTY

- poznaje zimowe dyscypliny sportowe

- rozumie wpływ aktywności fizycznej, hartowania na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie

- poznaje zasady bezpiecznej zabawy zimą, zna zagrożenia płynące z niewłaściwego zachowania na śniegu i lodzie

- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia

 

2. KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO

- uczestniczy w wydarzeniu przedszkolnym – balu karnawałowym

- rozwijanie aktywności muzyczno‐ruchowej

- rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie

- rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej

- podejmowanie samodzielnych aktywności poznawczych, m.in. zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii

 

3. POMAGAMY PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

- wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy

- rozumienie istoty zmian zachodzących w świecie przyrody związanych z aktualną porą roku

- rozwijanie zainteresowania badaniem i obserwowaniem przyrody przy zachowaniu zasad nieingerowania w obserwowane środowisko

- rozwijanie kompetencji cyfrowych

 

4. W DRODZE DO SUKCESU

- uświadomienie dzieciom znaczenia wytrwałości i pracowitości w dążeniu do celu.

- wyrabianie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

- dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań i postaw na podstawie literatury, faktów z życia znanych osób, które osiągnęły życiowy sukces.  

- wdrażanie do przestrzegania przyjętych reguł oraz rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacji pojawiających się problemów, przegranej

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

STYCZEŃ 2021:

1. NOWY ROK SIĘ WŁAŚNIE ZACZĄŁ, WIĘC Z RADOŚCI WSZYSCY SKACZĄ

- rozwijanie kompetencji cyfrowych

- odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

- dowiadywanie się o istnieniu kalendarzy jako miary czasu

- zapoznanie z pojęciem Nowy Rok, noworocznymi tradycjami

2. MOJA RODZINA

- rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny

- podawanie informacji na temat swojej rodziny (imiona, zawody)

- poznanie takich wartości moralnych jak: szacunek, uczciwość, szczęście, przyjaźń, miłość

- dążenie do przeżywania wymienionych wartości moralnych

3. KOCHAM BABCIĘ, KOCHAM DZIADKA, BYCIE Z NIMI TO JEST GRATKA

- odczuwanie więzi emocjonalnych z Babcią i Dziadkiem

- odczuwanie potrzeby okazywania miłości sowim dziadkom

- dostrzeganie codziennych czynności wykonywanych przez dziadków

4. ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE

- Dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu

- Kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych

- Rozumienie potrzeby wizyty u lekarza w celach profilaktycznych lub w wypadku odczuwania objawów choroby

- Dostarczenie wzorców prawidłowego zachowania podczas wizyty u lekarza w celu eliminowania niechęci i lęku

- Wdrażanie do systematycznego dbania o higienę ciała i jamy ustnej

- Uświadomienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportów zimowych

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

GRUDZIEŃ 2020:

1. MIKOŁAJ ZAPRASZA DO SWOJEJ KRAINY

- zapoznanie dzieci z historią związaną z osobą Św. Mikołaja

- odczuwanie potrzeby okazywania ciepłych uczuć bliskim osobom

- wskazywanie i nazywanie części garderoby

2. ZGODA WSZYSTKIM POTRZEBNA

- uświadomienie dzieciom najczęstszych przyczyn i sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów

- doskonalenie umiejętności szukania racjonalnych rozwiązań konfliktów w relacjach społecznych

- wzmacnianie kontroli emocjonalnej w sytuacjach trudnych

3. CHOINKOWE CZARY

- odczuwanie szczególnego nastroju świątecznego

- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich

- odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

4. W CAŁYM DOMU PACHNIE LASEM, BO JUŻ ŚWIĘTA SĄ ZA PASEM

- wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną

- odczuwanie potrzeby okazywania ciepłych uczuć bliskim osobom

- doskonalenie sprawności grafomotorycznej

5. ZIMOWY CZAS – ZABAWY CZAS

- poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą

- zwrócenie uwagi na kolor i piękno przyrody w zimowej szacie