- Dyrektor Przedszkola 
- Kierownik Administracyjno-gospodarczy
- Rada Pedagogiczna
- Rada Rodziców
- Personel  

 

1. Przedszkole zatrudnia ośmiu  nauczycieli oraz nauczyciela logopedę posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Zatrudnieni nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne, odpowiednie do pracy z małym dzieckiem. Na bieżąco podnoszą swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, oraz innych szkoleniach.

2. Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki zatwierdzony przez organ prowadzący.

3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.

4. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 6:00 do 17:00