P169.013A.1.2017

Załącznik do Uchwały Nr  12/2016/201

Rady Pedagogicznej z dnia  07. 02. 2017 r.                       

Przedszkola nr 169  w Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

PRZEDSZKOLA NR 169

W

WARSZAWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst ujednolicony stan prawny na dzień 7 luty2017 r.

 

 

 

 

WARSZAWA   2017

 

 

Spis treści:

 

1.  Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu     

2.     Rozdział I.  Postanowienia ogólne   

3.     Rozdział II. Cele i zadania przedszkola   

4.     Rozdział III. Organy przedszkola

5.     Rozdział IV. Organizacja przedszkola

6.     Rozdział V. Wychowankowie przedszkola

7.     Rozdział VI. Rodzice

8.     Rozdział VII. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

9.     Rozdział VIII.  Postanowienia końcowe

10.  Załączniki

 

Postanowienia statutu wynikają z:

 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781,
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219,
poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979,)
Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2013 r., poz. 827) tzw. ustawy przedszkolnej.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803)
 • Uchwała Rady m.st Warszawy  nr LXXXIV/2166/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r w sprawie opłat za  korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy
 • Uchwała Rady m.st. Warszawy LXXV/1936/2014 z dnia 30 stycznia 2014  r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę.
 • Uchwała Rady m.st Warszawy  nr LXXXIX/1031/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r w sprawie opłat za  korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r., nr 228 , poz. 1490, Dz. U. z 2012 r. poz. 982, Dz.U. z 2013 r. poz. 957)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 maja 2013 r Dz.U. 2013 poz. 560 zmieniające rozporządzenie z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia  30 kwietnia 2013 r.

  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532) obowiązuje od maja 2013 roku

 • Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26,

  poz. 232,  z 2009 r. nr 31, poz. 208)

 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. nr 139, poz. 1130,
  z  2010 r. nr 205, poz.1408, z 2011 r. nr 161, poz. 968)

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908/ 

 •  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych   statutów publicznego przedszkola oraz  publicznych szkół  (Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. nr 10, poz.96, z 2003 r. nr 146, poz.1416, z 2004 r. nr 66, poz. 606, z 2005 r. nr 10, poz. 75, z 2007 r. nr 35, poz.222)

 • Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia  1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zmianami)

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.      Przedszkole Nr 169, zwane dalej „ przedszkolem” jest placówką publiczną.

2.     Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa.

3.     Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator 

        Oświaty.

4.        Przedszkole w pieczęciach i stemplach  posługuje nazwą w pełnym brzmieniu:

 

PRZEDSZKOLE  Nr  169

ul.  Namysłowska 11

03-455 Warszawa;     

   tel. / fax : 22 619 79 61

NIP 113-23-99-844 Regon – 013001506

 

5.    Do oznaczenia dokumentów może być stosowany skrót nazwy: P169.

6.    Przedszkole działa na podstawie:

1)     Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [1]  

  i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy;

2)     aktu założycielskiego

3)     niniejszego statutu.

7.     Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana

         jest przez:

 

1)     Miasto Stołeczne Warszawa

2)     Rodziców  w formie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na bezpłatne, nauczanie i opiekę

3)     darowizn, które są ewidencjonowane zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych

4)      dochodów  własnych wynikający z uchwały organu stanowiącego oraz z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i  zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie[1].

2. Cele i  zadania Przedszkola [2]:

1)  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe;

3)  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)  stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)  troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)  wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym- rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

12)  umożliwienie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.1) ), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej - przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych .

3. Cele i zadania Przedszkole realizuje zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

 4. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się  6 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola.

5. Zadania Przedszkola jako obowiązek każdego nauczyciela koncentrują się  w szczególności na:

1)     Właściwym  zaplanowaniu zajęć dziecka zgodnie z podstawą programową;

2)     Prowadzeniu obserwacji pedagogicznych; dokumentowanie tych obserwacji;

3)     Analizie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

4)     Zapewnieniu opieki logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

5)     Prowadzeniu edukacji zdrowotnej wśród dzieci i rodziców;

6)     Systematycznym informowaniu rodziców o zadaniach wychowawczych                       i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznanie  rodziców z Podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka zalecanych tam wiadomości i umiejętności;

7)  Informowaniu rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączaniu  ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;

8) Uwzględnieniu w pracy dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz posługujących się językiem regionalnym.

 6.   Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

 7.   Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna  realizowana jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wybranego z zestawu programów, programu wspomagającego a także  programów  własnych w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej).

 8.  Sposób tworzenia zestawu programów wychowania przedszkolnego określają odrębne   przepisy[3]

 9.  Nauczyciele zaznajamiani są  z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły

       podstawowej w celu właściwego przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole.

10.  Godzina zajęć – pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 min.

11.    Szczegółowe  zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w programie     rozwoju placówki, planie nadzoru pedagogicznego oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

12.  Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1)  zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola min. spacerów i wycieczek [4];

2)  zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;

3)  stosuje w swych działaniach obowiązujące przepisy bhp  i ppoż.;

4)  współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

13.  Przedszkole udziela wychowankom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu.[5]

14.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych                             i edukacyjnych wychowanka oraz jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności;

1)  z niepełnosprawności;

2)  z niedostosowania społecznego;

3)  z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)  ze szczególnych uzdolnień;

5)  ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6)  z zaburzeń komunikacji językowej;

7)  z choroby przewlekłej;

8)  z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9)   z niepowodzeń edukacyjnych;

10)   z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,

15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków.

  16.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, jest   

dobrowolne i nieodpłatne.

  17.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizuje dyrektor przedszkola.

  18.   Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, udzielają   

wychowankom nauczyciele  oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu,  

         zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności

         psycholodzy  i  logopedzi.

  19.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we 

współpracy z:

1) rodzicami wychowanków;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz   rodziny, dzieci i młodzieży.

  20.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1)  rodziców wychowanka;

2)  dyrektora przedszkola;

3)  nauczyciela  lub specjalisty, prowadzącego  zajęcia z dzieckiem;

4)  pomocy nauczyciela;

  21.   W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w 

trakcie bieżącej pracy z wychowankiem oraz w formie:

1)  zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)  zajęć specjalistycznych; korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

     socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3)  porad i konsultacji. 

4)  w przedszkolu, pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest  

     rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji,

     warsztatów i szkoleń.

   22.   Objęcie wychowanka nauką w grupie terapeutycznej wymaga opinii

poradni,  z której wynika potrzeba objęcia pomocą w tej formie.

   23.   Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz  

zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający 

           kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

   24.   Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu, rozpoznają odpowiednio  

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia w trakcie obserwacji pedagogicznych  zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

  25.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i  nieodpłatne.

  26.  Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po   przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia, oraz decyzji komisji kwalifikacyjnej.

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§  3

1.    Organami przedszkola są:

1)    Dyrektor Przedszkola,

2)    Rada Pedagogiczna,

3)    Rada Rodziców.

2.   Rada Pedagogiczna jak i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej

      działalności,  które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i  niniejszym  statutem

3.  Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący i jest kierownikiem zakładu pracy dla  zatrudnionych w niej nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

4.  Zadania dyrektora określa przydział czynności zawarty w przepisach odrębnych.

5.  Dyrektor w szczególności: 

1)     zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu  

      wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 

      przedszkole [6].

2)     kieruje  bieżącą działalnością przedszkola,

3)     sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami [7].

4)     inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w

      zakresie jakości pracy przedszkola oraz zachęca do podejmowania innowacji 

       pedagogicznych;

5)      wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli również we współpracy z doradcą

       metodycznym;

6)      gromadzi informacje o pracy nauczyciela zgodnie z odrębnymi przepisami;

7)     sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego   rozwoju

       psychofizycznego;

8)      realizuje uchwały Rady Rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji 

       stanowiących;

9)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi

        odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie [8];

10)    systematycznie zapoznaje Radę Pedagogiczną z obowiązującymi

         przepisami prawa oświatowego oraz omawia tryb i formę ich realizacji;

11)    przewodniczy Radzie Pedagogicznej,  realizuje jej  uchwały podjęte  w

         ramach ich kompetencji stanowiących;

12)    administruje zakładowym funduszem socjalnym zgodnie z obowiązującym

         regulaminem[9] ;

13)    organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne

         wspomaganie rozwoju dziecka;

14)    wydaje zarządzenia wewnętrzne w ramach obowiązujących przepisów;

15)    przyznaje nagrody, udziela kar pracownikom zgodnie z wnioskiem

        zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną;

16)    zapewnia pracownikom właściwe warunki zgodnie z przepisami kodeksu

         pracy, bhp, p. poż ;

17)    organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

18)     kieruje polityką kadrową przedszkola;

19)     współdziała z rodzicami, organem prowadzącym, nadzorującym i innymi 

         organizacjami;

20)    organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną;

21)     zapewnia wdrażanie prawa nie tylko oświatowego tytułem   wymiany  

         informacji;

22)     stwarza warunki ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego [10]

23)     opracowuje i monitoruje  wieloletnie plany doskonalenia nauczycieli,

24)    podejmuje decyzje o przyjęciu lub skreśleniu wychowanka z listy dzieci   

        uczęszczających do przedszkola w czasie roku szkolnego,

25)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

26)  organizuje zajęcia dodatkowe określone w art. 64 ust.1 pkt.2 ustawy o systemie oświaty,

27)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wychowanka.

 

6.      Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą   

      pedagogiczną i rodzicami, a zwłaszcza:

1)     zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,

2)     w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

7.     Dyrektor przedszkola ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnie z posiadaną dokumentacją.

8.     Rada Pedagogiczna  jest organem kolegialnym przedszkola.

1)  Dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele są członkami rady  

  pedagogicznej    przedszkola

2)  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor   przedszkola.

3)   Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej  

       i jest odpowiedzialny za zawiadomienie  wszystkich jej członków o   

       terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

4)    Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie  

        regulaminu.

 9.   Do kompetencji  stanowiących Rady Pedagogicznej należy :

1)     przygotowanie projektu Statutu przedszkola, przedstawienie propozycji jego  zmian, a także przedłożenie go do uchwalenia radzie  i podjęcia uchwały akceptacji,

2)     zatwierdzanie planów pracy placówki po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,

3)     opracowanie programu rozwoju przedszkola,

4)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

5)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.

6)     uchwalanie regulaminów pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,

7)     ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

8)     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy.

9)     ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nadplacówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracyplacówki.

          8)    Rada Pedagogiczna opiniuje:

a)  projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora placówki,

b)  organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza projektowaną    

      organizacje pracy w ciągu tygodnia,

c)   wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i 

     innych wyróżnień,

d)  propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

9)     Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z    harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

10)   Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór  pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

11)   W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

12)   Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykle większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

13)   Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

14)   Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

15)   Nauczyciele i osoby biorące udział w zebraniach rady są zobowiązani do zachowania tajemnicy i nie ujawniania spraw   poruszanych naposiedzeniuRP, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola [11].

16)   Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjętych decyzji.

17)    Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej     

       jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadomić o tym

       organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

18)     Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej  działalności.

 

10.   Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi         reprezentację  rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

11.    W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad        oddziałowychwybranych w wyborach przez zebranie rodziców dzieci    danego oddziału.

12.   W wyborach, o których mowa w pk 11, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.     

 Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku

 szkolnym.

13.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:

1)   wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2)   szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz 

    przedstawicieli rad oddziałowych.

3)   Rada Rodziców może porozumiewać się między sobą ustalając zasady i

    zakres współpracy.

14.  Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych  organów    przedszkola organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach  placówki.

15.  Do kompetencji Rady należy:

1)  uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)  programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie  treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci realizowane przez nauczycieli;

b)  programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb środowiska , obejmującego wszystkie treści  i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci i rodziców.

2)  opiniowanie:

a)  programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przedszkolu

b)  projektu planu finansowego składanego przez dyrektora  przedszkola

c)  decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły

d)  skreślenia dziecka z listy przedszkolnej,

3)  współdziałanie znauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań      wychowawczych;

4)  wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,

5)  uczestniczenie w życiu przedszkola w celu podnoszenia jakości jego pracy i      zaspakajania potrzeb wychowanków.

16. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może    gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin działalności rady rodziców,

17.    Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

18.    Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Przedszkola

§ 4

1.     Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań. 

2.     Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać  25

3.     Przedszkole jest czterooddziałowe.

4.     Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora w terminie ustalonym z organem prowadzącym.

5.     Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

1)   sale zajęć dla poszczególnych oddziałów ( w tym salę rytmiczno –  sportową),

2)   pomieszczenia administracyjne i  gospodarcze,

3)   ogród przedszkolny.

6.     Przedszkole w miarę możliwości zapewnia dzieciom odpowiedni sprzęt i bogate wyposażenie.

7.     Przedszkole może organizować dla dzieci różnorodne formy krajoznawstwa                           i  turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

8.     Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inna upoważnioną przez nichosobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z Sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.

9.     Osobą upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola jest rodzic lub osoba wskazana przez rodziców mogąca przejąć odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i z powrotem na podstawie:

1)     pisemnego oświadczenia składanego przez  rodzica/ prawnego opiekuna, w którym podaje dokładne dane osób   upoważnionych do odbioru dziecka /wzór upoważnienia stanowi / załącznik nr 1/;

2)     dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru  dziecka

3)      odpowiedzialności prawnej za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola wynikającej z  upoważnienia   rodzica /prawnego opiekuna o którym mowa w pk. 1

4)     Przedszkole ma prawo odmówić wydania dziecka osobie nie gwarantującej dziecku bezpieczeństwa po opuszczeniu placówki np. będącej w stanie nietrzeźwości lub osobie niepełnoletniej.

5)      dzieci mogą być przyprowadzane  do przedszkola od godz. 6.00

10. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej

      dostępności.

11.  Przeprowadzenie rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się                      z pomocą Elektronicznego Systemu Ewidencji Wniosków na podstawie obowiązującej umowy przetwarzania danych osobowych.

12.  Postępowanie rekrutacyjne do przedszkolaprowadzone z wykorzystaniem  systemu informatycznego, jest zgodne z ustalonymi z Biurem Edukacji zasadami i kryteriami prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w terminach określonych w harmonogramie.

13.  Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą 

  rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia.

14.  Data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego, data i godzina wydrukowania wniosku,  data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu oraz data i godzina zatwierdzenia wnioskunie mają wpływu na przyjęcie dziecka.

15.  Zasady  prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy  o systemie oświaty:

16.  W postepowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

1)        Dzieci 3-4-5 letniezamieszkałe w Warszawie.

2)        Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Warszawą mogą ubiegać się
o przyjęcie dziecka  do przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

3)        Rodzice/prawni opiekunowie dziecka 2,5 letniego  mogą ubiegać się
  o przyjęcie do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej.

4)        Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

5)        Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

6)        Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola

7)        Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkola odbywa się poprzez złożenie przez  Rodziców/ prawnych/opiekunów deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym
w przedszkolu
w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację

17.  W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola obowiązują następujące kryteria:

1)    ­   określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe

       ( załącznik nr 2),

2)      Ustalone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z prezydentem miasta tzw. kryteria samorządowe.

3)        Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

4)       W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

18.   Spełnianie kryteriów przez kandydata należy potwierdzić dołączając do   

         wniosku, dokumenty:

1)  potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

a)  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

b)  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

c)  Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie   o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

d)  Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

2)  potwierdzające spełnianie kryteriów samorządowych:

a)     Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa  rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica).

b)     Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.

c)     Oświadczenie o pobycie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub objęciu rodziny dziecka nadzorem kuratora lub asystenta rodziny.

d)     Oświadczenie o stwierdzonej u dziecka  alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminowanych produktów (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) konieczności organizacji żywienia dziecka zgodnie z zaleceniami lekarza.  

19.      W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

20.       Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty)

21.       Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

22.   Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

23.    Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

24.   Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.

25.   Zadania komisji rekrutacyjnej określa ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty.

26.   Rodzic kandydata do przedszkola może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

27.   Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej   w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

28.    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania  rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

§  5

1.  Organizację pracy przedszkola, czas pracy przedszkola, i godziny pracy poszczególnych oddziałów  określa Arkusz Organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora na dany rok szkolny.

2.  Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

3.  W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu dyrektor sporządza aneks i przedstawia go do zatwierdzenia  organowi prowadzącemu.

4.  W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:

1)             liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych  oddziałów,

2)     liczbę pracowników przedszkola łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

3)     ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych

       przez  organ prowadzący Przedszkole,

4)    czas realizacji  podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. od

      godz. 7:00 do 13:00 tj. 6 godzin dziennie w danym roku szkolnym.

 

5.  Liczba oddziałów może być zmieniona po   uzgodnieniu z organem prowadzącym przy zachowaniu wszystkich warunków bezpiecznego pobytu dziecka w placówce oraz jego wszechstronnego rozwoju.

6.  Zmiana organizacji pracy przedszkola nastąpić może w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii a dotyczy to:

1)       zmniejszenia liczby oddziałów w przypadku gdy zmniejszy się frekwencja   

   dzieci w przedszkolu z uwagi na przerwę w szkołach,

2)   w przypadku ponad 50 % frekwencji dzieci w oddziale spowodowanej  chorobą, dużej absencji nauczycieli ( liczba dzieci w oddziale nie   może 

 przekroczyć  25).

7.     Dyrektor przedszkola powierza dzieci poszczególnych oddziałów opiece 

  jednemu   lub dwóm nauczycielom co wynika z organizacji czasu pracy oddziału.

8.     Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ

  prowadzący.

 

9.     Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo-dydaktycznej na

  czas pobytu dziecka w przedszkolu, grupę prowadzą ci sami nauczyciele.

 

10.  W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zmienić nauczyciela

   prowadzącego oddział.

§  6

1. Organizację pracy w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia uwzględniający  proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym. (załącznik nr 3)

2.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3.     Rozkład dnia w miarę potrzeby może być modyfikowany

4.     Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący

5.     Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 6:00  do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6.     Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę  od godz. 7:00  do godz. 13:00. 

 

 

 

 

§  7

1.     Wysokość opłaty  za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę za każdą rozpoczętą godzinę określa obowiązująca Uchwała Rady m.st Warszawy[12].

2.     Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest na podstawie zapisów                        w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału i zapisów w elektronicznym systemie monitoringu ewidencjonującego godzinę odbioru dziecka   z sali lub ogrodu przez rodziców, opiekunów prawnych lub inną upoważnioną  przez nich osobę.

3.     Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się  na podstawie liczby godzin pobytu dziecku w danym miesiącu w przedszkolu. Jeżeli dziecko przebywać będzie w przedszkolu niepełną godzinę opłata ulegać będzie proporcjonalnemu obniżeniu do faktycznego czasu pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

9.     W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka                                        i przewidywanym czasie jej trwania.

10.  Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: telefonicznej w dniu nieobecności do godziny 9:00 lub osobiście przez rodzica w dniu poprzedzającym  nieobecność.

11.   Zwalnia się z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekęjeżeli:

1)  dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia określonego przez ministra pracy i polityki społecznej na dany rok kalendarzowy.

a)  W przypadku, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75% lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia określonego przez ministra pracy i polityki społecznej na dany rok kalendarzowy, opłata wynosi 50% wyliczonej kwoty

b)   W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata za każde dziecko wynosi 75%  wyliczonej należności.

c)  Obniżenie o 25% opłaty za świadczenia wykraczające poza  czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dotyczy także dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do żłóbka lub innego przedszkola publicznego lub niepublicznego prowadzonego na terenie m.st. Warszawy.

d)  W przypadku zbiegu ww. uprawnień przysługuje tylko jedno uprawnienie wybrane przez rodziców. Rodzice mogą dokonać wyboru ulgi – obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola, czy obniżenie lub zwolnienie z opłaty ze względu na kryterium dochodowe.

e)  Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty ze względu na kryterium dochodowe rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola składają
do dyrektora przedszkola. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do statutu przedszkola.

f)   Do wniosku należy dołączyćoświadczenia niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia

2)  organ prowadzący przedszkole, upoważnia do udzielania tych zwolnień odpowiednio dyrektora przedszkola .

3)  Wniosek o obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola lub dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego publicznego lub niepublicznego przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) składają do dyrektora przedszkola. ( załącznik nr 4 )

4)  Dyrektor powiadamia rodziców na piśmie o wysokości uzyskanego zwolnienia  (załącznik  nr 5.).

5)  Dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

6)  Zwolnienie lub obniżenie opłaty ze względu na kryterium dochodowe następuje na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

7)  Obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola lub dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego przedszkola następuje na rok szkolny.

8)  W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę obniżenia lub zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, rodzice (opiekunowie prawni) dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.

9)  Opłatę za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wyliczaną przez dyrektora przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 10 dnia miesiącanastępującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

10)   W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

11)    Opłatę wnosi się w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazany przez  dyrektora przedszkola numer rachunku bankowego.

12)   Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za przedszkole i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za  żywienie.Dyrektor przedszkola informuje rodziców (opiekunów prawnych) o numerach tych rachunków bankowych.

12.  Regulacje określające zasady zwalniania z tej opłaty  określa odpowiednio uchwała rady miasta stołecznego Warszawy [13].

13.  Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników.

14.  Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola po konsultacji z Radą Rodziców

15.  Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii, którą włącza się do zajęć przedszkolnych.

16.  Warunki i sposób wykonywania przez Przedszkole zadania, o którym mowa w    pkt 17  określają odrębne przepisy.

17.  Dzieci na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych tj : gimnastyka korekcyjna, zajęcia umuzykalniające, język obcy, lub inne zgodnie z wyborem rodziców i możliwościami organizacyjnymi placówki.

18.  Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz z Radą Rodziców.

19.  Zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu godzinowo wpisane są  w arkusz organizacyjny przedszkola

20.  Do prowadzenia zajęć dodatkowych zatrudniony jest nauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami  na podstawie KN

21.  Osoba nie będąca nauczycielem, której kwalifikacje uznał dyrektor zostaje zatrudniona do prowadzenia tych zajęć na zasadach k.p. ( art. 7 ustawy o systemie oświaty)

22.  Środki na zajęcia dodatkowe wyszczególnione w usługach umieszczane są w planie finansowym przedszkola.

23.    Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo  ich forma organizacyjna jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1)     Z dziećmi w wieku 3-4 lat ok. 15- 20 min, 

2)     Z dziećmi w wieku powyżej  4 roku życia  ok. 30 min.

24.    Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy .

ROZDZIAŁ V

§ 8

Wychowankowie Przedszkola

1.     Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 roku życia

2.     Dziecko powyżej 5 lat, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia  obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3.     Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowej szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4.     Na wniosek rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§  9

1.     Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola oraz ich prawa i obowiązki określa § 4

2.    W przedszkolu realizuje się obowiązek  rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 5 letnich. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 5 lat.

3.     Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły obwodu w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu. Formą powiadomienia jest pisemny wykaz dzieci sporządzany każdego roku szkolnego.

4.     Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1)         właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)         szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

3)         ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4)         poszanowania jego godności osobistej,

5)         poszanowania własności,

6)         opieki i ochrony,

7)         partnerskiej rozmowy na każdy temat,

8)         akceptacji jego osoby.

5.     Przedszkole zobowiązane jest do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”,  w przypadku uzasadnionego podejrzenia o stosowanie wobec dziecka przemocy w rodzinie”.[14]

6.     Wychowankowie mogą być w przedszkolu ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenie pokrywają Rodzice.

ROZDZIAŁ VI                                                                                                                                                                                                                                                        § 10

Rodzice  

   1.    Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów) dziecka należy:

1)   przestrzeganie niniejszego statutu,

2)   zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce,

3)   respektowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

4)   terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

5)   informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,  niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

6)   przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

7)   ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w wybranej do końca września danego roku przez ogół rodziców firmie ubezpieczeniowej.

2.  Rodzice i nauczyciele są zobowiązani współpracować ze sobą w celu skutecznego     oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi   jego indywidualnego  rozwoju.

3.     Rodzice mają prawo do:

1)   zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

2)   uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swego dziecka,

3)   uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

4)   wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

5)   wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo - radę rodziców. O przekazywanych sprawach powinien być powiadomiony dyrektor przedszkola.

4.     Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy   wychowawcze organizowane są w przedszkolu 2-3 razy w roku szkolnym i  według potrzeb.

5.    Rodzice zachęcani do współdecydowania w sprawach przedszkola mogą brać udział, np.  we  wspólnym organizowaniu  imprez, uroczystości, wycieczek i innych wydarzeniach, w których biorą udział dzieci.

6.    Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1)   zebrania grupowe;

2)   korespondencja

3)   zajęcia otwarte, warsztaty, prelekcje, wykłady;

4)      konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami,            

      psychologiem, logopedą;

5)    kontakty podejmowane z inicjatywy nauczyciela, rodzica lub opiekuna;

6)       udział w uroczystościach i spotkaniach integracyjnych;

7)   udział w zajęciach otwartych;

8)   Inne formy (szkolenia, kącik edukacyjny, gazetki przedszkolne, strona internetowa).

7.     Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi  rocznego przygotowania do przedszkola są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz zapewnić regularne uczęszczanie [15].

ROZDZIAŁ VII                                                                                                            Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola                                                                                                                       §  11

1.     W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

2.     Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.[16].

3.     Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, wymogi, kwalifikacje,   prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze.

4.     Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, zgodnie z obowiązującą podstawą programową i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.

5.     Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym zadania  związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole.  

6.     Nauczyciel w związku z pełnieniem obowiązków służbowych ma prawo do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych

7.     Wszyscy  nauczyciele są odpowiedzialni za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, określonym w art. 6 Karty Nauczyciela[17]. 

8.      Do  zadań nauczyciela należy w szczególności:

1)     zapewnienie bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka w placówce do chwili odebrania przez rodziców/ prawnych opiekunów, lub osoby przez nich upoważnione ;

2)     prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej opartej na dobrej znajomości wychowanków i ich potrzeb;

3)     tworzenie sytuacji wychowawczych gwarantujących pełny rozwój fizyczny i psychiczny wychowanków;

4)     realizacja obszarów edukacyjnych, pozwalających dziecku na:

a)      nabywanie umiejętności poprzez działanie,

b)      odnajdywanie swego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie,

c)     budowanie systemu wartości,

d)     poznawanie i rozumienie siebie i świata.

9.    Obowiązkiem   każdego nauczyciela  jest :

1)     opracowywania planów miesięcznych i dziennych planów pracy z grupą   zgodnie z podstawą programową. Plany dzienne powinny  mieć  charakter otwarty, uwzględniający propozycje dzieci,

2)     poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci z którymi pracuje,

3)     prowadzenie obserwacji pedagogicznych; dokumentowanie tych obserwacji,

4)     opracowania działań  wspomagających rozwój dziecka  i dokumentowania jej,

5)     współpracy z psychologiem, logopedą, pediatrą, instruktorem gimnastyki korekcyjnej, instruktorem umuzykalnienia w celu wspomagania i stymulowania rozwoju dzieci,

6)     współpracy z rodzicami,

7)     realizacji zadań dodatkowych przydzielonych przez dyrektora placówki,

8)     współpracy z nauczycielami innych oddziałów w zakresie wymiany

         doświadczeń pedagogicznych, uczestnictwa w warsztatach, zajęciach

         otwartych, spotkaniach koleżeńskich itp.,

9)     doskonalenia warsztatu pracy,

10)  wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz podręczników spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku przedszkolnego dostosowanego odpowiednio  do potrzeb i możliwości dzieci dla których jest przeznaczony,

11)  wykonywania czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy,

12)  przestrzegania przepisów bhp, p. poż. oraz regulaminu pracy,

13)  prowadzenia dokumentacji oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami[18],

10.   Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela znajduje się w jego teczce

       akt osobowych.

 

11.   Nauczyciel może oczekiwać pomocy metodycznej i merytorycznej od:

1)      dyrektora – w formie konsultacji, instruktażu i  organizowania  

    szkoleniowych rad pedagogicznych;

 

2)       specjalisty – w formie konsultacji indywidualnych, 

    organizowania spotkań tematycznych i zajęć koleżeńskich.

 

12.  Do zadań logopedy w przedszkolu, należy w szczególności:

1)  diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2)  prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3)  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 13. Do zadań  psychologa zatrudnionego w poradni psychologiczno-pedagogicznej  i oddelegowanego do przedszkola, należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

14.    Pracownicy administracyjno- obsługowi: 

1)   W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługowi. Strukturę potrzeb limituje projekt organizacji przedszkola;

2)  Liczbę pracowników uzależnioną od potrzeb w roku szkolnym ustala dyrektor przedszkola a zatwierdza organ prowadzący;

3)  Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania   przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;

4)  Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci;

5)  Pracownicy obsługi wykonują czynności wynikające z zakresu obowiązków służbowych i opisu stanowisk pracy.

6)  Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy (znajdują się one w aktach osobowych każdego pracownika).

 15. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy[19]

 16.   W przedszkolu wyróżnia się następujące stanowiska pracy pracowników administracji i obsługi:

1)  kierownikadministracyjnogospodarczy

2)  pomoc nauczyciela

3)  woźna oddziałowa

4)  szatniarz

5)  dozorca

6)  kucharka

7)   pomoc kucharki

 

 Do obowiązków kierownikaadministracyjno - gospodarczego należy:

1)    Kierowanie zespołem pracowników obsługi.

2)    Prawidłowe zabezpieczenie majątku ruchomego, pieczęci i dokumentacji 

 przedszkola, środków pieniężnych otrzymywanych do rozliczenia.

3)    Współdziałanie z dyrektorem w sprawach związanych z utrzymaniem w stanie        

 używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola /remonty i konserwacje/.

4)    Nadzorowanie przyrządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych

 dzieciom i personelowi.

5)    Sporządzanie jadłospisów i raportów żywieniowych, przestrzeganie stawki

  żywieniowej.

6)     Pobieranie opłat od rodziców z tytułu korzystania z usług przedszkola.

7)     Pobieranie opłat na rzecz Rady Rodziców (w tym miesięczne składki, opłaty 

  zajęć dodatkowych, inne) oraz sporządzanie raportów kasowych

8)     Prowadzenie magazynów oraz dokumentacji magazynowej i finansowej    

   zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9)     Uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych w 

   razie potrzeby – w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców.

10)  Uczestniczenie przy kasacji sprzętu i spisie z natury.

11)  Prowadzenie ewidencji przedmiotów trwałych.

12)  Ścisła współpraca z księgowym w DBFO.

13)  Przestrzeganie Księgi Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki 

   Produkcyjnej (GMP) Przedszkola nr 169.

14) Prowadzenie przyjętych zasad polityki rachunkowości.

15) Prowadzenie dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z 

    obowiązującymi  przepisami.

16) Dokonywanie wydatków publicznych objętych przepisami o zamówieniach

    publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17) Dokonywanie wydatków publicznych nieobjętych przepisami o 

    zamówieniach  publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola,

    wynikających z organizacji placówki.

 

 Do obowiązków  pomocy nauczyciela należy:

1)    Utrzymywanie czystości w powierzonych pomieszczeniach zgodnie z 

   wymogami i przepisami sanitarno – higienicznymi.

2)    Przestrzeganie Księgi Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki   

   Produkcyjnej (GMP) Przedszkola nr 169.

3)    Pomoc przy  podawani posiłków dla dzieci oraz  sprzątaniu.

4)    Pomoc dzieciom w wykonywaniu czynności samoobsługowych.

5)    Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,

    poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia.

6)    Pomoc w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia zajęć przez

    nauczyciela.

7)     Uczestniczenie w wycieczkach i spacerach poza terenem przedszkola.

8)     Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,

9)     Otoczenie indywidualną opieka każdego z wychowanków,

10) Tworzenie warunków dla rozwoju dzieci, ich zdolności i zainteresowań.

 

Do obowiązków woźnej należy:

1)      Utrzymywanie czystości mebli, sprzętu i naczyń oraz czystości w

    powierzonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami i przepisami. 

sanitarno – higienicznymi

2)           Przestrzeganie Księgi Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki  Produkcyjnej (GMP) Przedszkola nr 169.

3)           Pełna obsługa przy posiłkach /podawanie, sprzątanie, zmywanie/.

4)           Rozkładanie i składanie leżaków.

5)           Pomoc dzieciom w wykonywaniu czynności samoobsługowych.

6)           Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, 

    poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia.

7)           Pomoc w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia przez  

    nauczyciela zajęć.

8)           Uczestniczenie w wycieczkach i spacerach poza terenem przedszkola.

9)           Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci.

10)    Wykonywanie innych czynności poleconych przez,  dyrektora i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy.

 

Do obowiązków szatniarza należy:

1)        Utrzymywanie w czystości pomieszczeń szatni i pomieszczeń do nich

      przynależących,

2)        Dyżurowanie w szatni w czasie odbierania dzieci.

3)        Pomoc przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci w szatni.

4)        Pomoc przy czynnościach samoobsługowych dzieci w sytuacjach tego

     wymagających .

5)        Wydawanie dzieci tylko rodzicom lub upoważnionym osobom.

6)        Obsługiwanie telefonu w holu.

7)            Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, kierownika 

      gospodarczego  lub osobę  upoważnioną  wynikających z organizacji

            pracy przedszkola.

 

Do obowiązków dozorcynależy :

1)    Utrzymywanie porządku i czystości na terenie przedszkola oraz terenu

     należącego do   przedszkola.

2)     Dbanie o odpowiedni stan techniczny budynku oraz maszyn i sprzętu w  

     ogrodzie.

3)    Utrzymanie porządku w pomieszczeniach piwnicznych i innych przydzielonych     

     pomieszczeniach

4)    Zabezpieczanie mienia przed zniszczeniem i kradzieżą.

5)    Systematyczne kontrolowanie obiektu, zgłaszanie awarii wodno –

      kanalizacyjnych i elektrycznych.

6)    Pomoc kierownikowi gospodarczemu w zaopatrywaniu przedszkola, w   

      różnego  rodzaju artykuły spożywcze i przemysłowe.

7)    Wykonywanie zleconych przez dyrektora prac, które wynikają z organizacji

       przedszkola.

 

Do obowiązków  kucharkinależy :

1)   Przestrzeganie Księgi Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki 

    Produkcyjnej (GMP) Przedszkola nr 169.

2)   Przyrządzanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków.

3)   Przyjmowanie produktów od dostawców ,

4)   Prowadzenie magazynu podręcznego, kwitowanie odbioru produktów w

    raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie.

5)   Ustalanie jadłospisów.

6)   Zgodne z przepisami przechowywanie prób żywieniowych.

7)   Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora lub  kierownika administracyjno - gospodarczego 

 

Do obowiązków  pomocykucharkinależy :

1)   Przestrzeganie Księgi Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) Przedszkola nr 169.

2)   Pomoc przy przyrządzaniu posiłków.

3)   Utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie    o czystość w pomieszczeń kuchennych.

4)    Wykonywanie innych czynności poleconych przez  kucharkę i  kierownika administracyjno - gospodarczego 

17. Wszyscy pracownicy  zatrudnieni w Przedszkolu Nr 169 zobowiązani są do przestrzegania praw dziecka wynikających z konwencji praw dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

18.  Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu Nr 169 zobowiązani są do stwarzania dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w budynku i w ogrodzie  oraz podczas spacerów i wycieczek.

§  12

1.    W przedszkolu społeczną funkcję wicedyrektora pełni nauczyciel.

2.  Społeczny wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym   

       podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem:

1)   czuwa nad bieżącą działalnością organizacyjną,

2)   koordynuje pracę zajęć dodatkowych,

3)   wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością przedszkola, a w   

  szczególności zlecone przez dyrektora,

4)   organizuje zastępstwa za nieobecnych w pracy nauczycieli mając na uwadze

  zapewnienie opieki dzieciom i ciągłości realizacji programu,

5)   w przypadku nieobecności dyrektora reprezentuje placówkę.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§  13

1.    Wszystkie regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

2.  Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności

     przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

3.  Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych

     ustala się  udostępnianie  statutu osobom zainteresowanym.

§  14

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§  15

Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

§  16

Kwestie nie ujęte w niniejszym statucie reguluje Ustawa o systemie oświaty,  ustawa Karta Nauczyciela oraz odpowiednie przepisy Kodeksu pracy.

§  17

1.     Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia w dniu 7.02.2017 r..

2.     Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc prawną dotychczas obowiązujący statut przedszkola                                              

 

 

 

 ..................................                                                                                                       (podpis dyrektora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1do Statutu Przedszkola nr 169

 

 

...................................................

     / Imiona  i nazwisko  rodziców/

 

...................................................

   / numery dowodów osobistych /

 

...................................................

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja ..........................................matka i ojciec dziecka......................................

/ imiona i nazwisko rodziców /                                                         / imię i nazwisko dziecka /

 

oświadczam, iż do odbioru mojego dziecka z Przedszkola nr 169
są upoważnione następujące  osoby:

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej     stopień pokrewieństwa      Nr dowodu osobistego

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

i bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do domu pod ich opieką.

 

 

 

 

Warszawa, dnia .....................                                      ................................................

            / czytelne podpisy obojga rodziców /

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do statutu Przedszkola nr 169

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodzinykandydata

128

2.

Niepełnosprawnośćkandydata

128

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

128

4.

Niepełnosprawnośćobojgarodzicówkandydata

128

5.

Niepełnosprawnośćrodzeństwakandydata

128

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

128

7.

Objęciekandydatapieczązastępczą

128

Kryteriasamorządowe

1.

Dziecko pięcioletnie (ur. w 2009 r.) oraz dziecko sześcioletnie (ur. w II połowie 2008 r.) ubiegające się
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka.

64

2a.

Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową
o szerokim zakresie eliminowanych produktów (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola specjalizującego się
w żywieniu dzieci z alergiami.                                             Kryterium dotyczy tylko tzw. przedszkoli dietowych specjalizujących się w żywieniu dzieci z alergiami

32

2b.

Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z  rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. Kryterium dotyczy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych za wyjątkiem tzw. przedszkoli dietowych.

32

3.

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.

16

4.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało
w roku szkolnym 2014/2015 edukację przedszkolną
w  przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

8

5.

Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają
w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.

4

       

 

 

 

 

Załącznik nr 3do Statutu Przedszkola nr 169

 

RAMOWY  PLAN  DNIA

 

 

 

L p

 

 

Wymiar czasowy

 

Rodzaj zajęć

 

Uwagi

 

1.

 

co najmniej 1/5 czasu

zabawa dzieci;

(w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

 

 

 

 

2.

 

co najmniej 1/5 czasu;

 

 

 

a w przypadku młodszych dzieci-
co najmniej 1/4 czasu;

 

zajęcia na świeżym powietrzu;

(dzieci spędzają ten czas w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.; organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

 

 

 

3.

najwyżej 1/5 czasu;

zajęcia dydaktyczne;


(różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego);

 

 

 

4.

 

2/5 czasu

zajęcia według uznania nauczyciela;

 

(nauczyciel  może dowolnie zagospodarować ten czas, uwzględniając możliwości, zainteresowania, wiek dzieci, intensywność zajęć, w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

 

 

W godzinach 13:00 – 16:00 - Organizacja zajęć dodatkowych.

 

 

Załącznik nr 4 do Statutu Przedszkola nr 169

 

............................................................................................................                                  Warszawa, dnia …………….…………

 

………………………………………………………………………….

       /imionainazwiskaorazadresrodzicówlub

opiekunówprawnych/                                                                   PRZEDSZKOLE NR 169        

ul. Namysłowska 11

            03-455 Warszawa 

WNIOSEK

o obniżenielubniepobieranieopłatyzapobytdziecka w przedszkoluponadczasprzeznaczonynarealizacjępodstawyprogramowejwychowaniaprzedszkolnego w odniesieniu do przedszkolipublicznychprowadzonychprzez m. st. Warszawa

Zwracamsię z prośbą o:

 - obniżenieopłatyzapobytdziecka w przedszkolu do wysokości 50%

-  niepobieranieopłatyzapobytdziecka w przedszkolu*

Dane dziecka:

Imięinazwisko …………………………………………………..…………………………………

Adreszamieszkania…………………….……………………………………….…......................

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przesłankiuzasadniającezwolnienie:

a) oświadczenie o dochodach - średniaostatnich z 3-ch miesięcyNETTO:

Lp

Nazwiskoiimięczłonka

gospodarstwadomowego

Stopień

pokrewieństwa

wysokośćdochodunetto (średnia z 3-ch ostatnichmiesięcy) w złotych w tym:

 

 

Zestosunkupracy

Z pozarolniczej

działalności

gospodarczej

Z innychtytułów (np.

zasiłki, darowiznyemerytury, renty, alimenty, umowyzlecenia, umowynajmuitp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznymiesięcznydochód NETTO w gospodarstwiedomowym

 

 

Liczbaosób w gospodarstwiedomowym

 

 

Łącznymiesięcznydochód NETTO na 1 osobę w gospodarstwiedomowym

 

 

 

 

 

 

 

b) inneprzesłankiuzasadniającezwolnienie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………….,…………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Oświadczam, że w wypadkuzmianywysokościosiąganychdochodówniezwłoczniezawiadomię o tymfakcieDyrektoraprzedszkola.

 

Oświadczam, żeinformacje, którepodałem/am powyżejsązgodne z prawdą(KodeksKarny – art. 233 § 1: Ktoskładajączeznaniemającesłużyćzadowód w postępowaniusądowymlubinnympostępowaniuprowadzonymnapodstawieustawy, zeznajenieprawdę, podlegakarzepozbawieniawolności do lat 3).

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych we wniosku(podstawa prawna: art. 23 Ustawy o ochronie danych osobowych). Jednocześnie zobowiązuję się do informowania o zmianach w w/w danych.

 

 

 

 

Data   ..................................    ......................................................................   

                                               /czytelnypodpisrodziców/opiekunówdziecka/

 

 

*właściwepodkreślić                                                                           

 

 

 

 

Załącznik nr 5  do Statutu Przedszkola nr 169

 

 

............................................

(pieczątka Przedszkola)

 

 

 

 

Pan/Pani..............................................................

 

zam.....................................................................

 

............................................................................

 

 

 

Dyrektor Przedszkola nr 169  w Warszawie, ul. Namysłowska 11 uprzejmie

informuje, że na podstawie § 10 pkt 16 Statutu Przedszkola nr 169  oraz  w związku ze złożonym przez Pana/Panią wnioskiem, dotyczącym opłatyza

pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie,

wychowanie i opiekę

- obniżam opłatę do wysokości 25%

- obniżam opłatę do wysokości 50%

- zwalniam Pana/Panią z tej opłaty*

 

za dziecko ...............................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)

 

zamieszkałe:............................................................................................................

(miejsce zamieszkania)

 

 

w okresie od .................................do ............................... .

 

 

...................................................................................

(data, pieczątka i podpis dyrektora Przedszkola)

 

 

 

 

 

 

*właściwe podkreślić

 [1], Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827)

[2]Podstawa programowa wychowania przedszkolnego -  rozporządzenie MEN z 30 maja 2014 r

 

[3]roz.  MENz dnia 8 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 909)..w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

5   Regulamin spacerów i wycieczek Przedszkola nr 169

[5]Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2013 r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532)

 7)   art. 36a p.3 ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09. 1991 r / Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./  

roz M E N zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i  

       niepublicznych   szkołach i placówkach

 8)   rozp MEN  z dnia 10 maja 2013 r Dz.U. 2013 poz. 560 zmieniające rozporządzenie z dnia 7       października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznegwsprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego/,                          

    9)    ustawa z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych/ Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ 

   10)   Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych  Przedszkola nr 169

 

 

 

 

        12)  art. 36 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08. 1997 r / Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024  ze. zm./    

 

 

[12]Uchwała Rady m.st Warszawy  nr LXXXIV/2166/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r

14)  uchwała Nr XVII/326/2011 z dnia 16.06.2011 r ; uchwała nr XXI/424/2011 z dnia 25.08.2011r oraz uchwała    nr XXIII/463/2011 z dnia 22.09.2011 r  Rady m.st. Warszawy ze zmianami .

[14]Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

16)  art. 14b   ustawy z dn. 7.09. 1991 r / Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./     o systemie oświaty

17) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z   2007 r. Nr 17 ... ze zmianami.                                                                                                                                                                          

18) art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn zm.) wprowadzona ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta  Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917).

 

 

 19)Roz. M ENz dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

 

20) ustawaKodeksPracy