Procedura przeciwepidemiczna 

Przedszkola nr 169, ul. Namysłowska 11

03-455 Warszawa

na podstawie  Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 .08.2020 r. (4 aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad  dziećmi w wieku do lat 3 i   pozostałe. art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. Poz.59 oraz z 2020r poz.322,374 i 567) 

§1

Kryteria przyjęć dzieci do Przedszkola nr 169

 Kryteria pierwszeństwa:

1.      Oboje rodzice pracują - wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu- dotyczy także rodzica samotnie wychowującego dziecko.

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

a)      W systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

b)      W służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

c)      Handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

W  przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria:

a)      Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym)

b)      Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

c)      Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/ rodziców

  §2

Organizacja pracy w Przedszkolu nr 169

1.Poszczególne grupy pracują w następujących godzinach:

a)      Grupa I –  godziny pracy – 8.00-15.30

b)     Grupa II - godziny pracy - 6.30 - 16.30  - pon., śr., pt., 6.30 – 17 wt., czw.  

c)      Grupa III - godziny pracy 8.00- 15.30

d)     Grupa IV – godziny pracy 7.00 – 16.00 – pon., pt., 

7.30 -  16.30 – wt., czw.,

7.30 – 17 –  śr.

e)  Grupa V – godziny pracy 7.30 – 17.00 – pon., pt.,

7.30 – 16.00 – śr.

7.00 – 16.00 – wt., czw., 

Rodzice przyprowadzają dzieci wg. wyżej wyznaczonych godzin,  po tej godzinie drzwi będą zamknięte i rozpoczyna się dezynfekcja pomieszczeń.

Istnieje możliwość przebywania dzieci w innych grupach. Ze względu na sytuację epidemiologiczną odpowiedzialność za możliwość zachorowania dziecka na COVID 19 ponoszą rodzice.

2. Rodzice odbierają dzieci w godzinach pracy poszczególnych oddziałów. Dziecko odbierane jest przez jednego opiekuna. Od godziny 17:00 rozpoczyna się dezynfekcja pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.

3. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

4. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie (nauczyciele, pomoc nauczyciela, woźna)

5. W grupie przebywa max. do 25 dzieci.

6. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 1,5 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie.

7. W sali, w której przebywa grupa usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki, książki).

8. Dziecko nie zabiera ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych rzeczy i zabawek.

9. Sale wietrzy się co najmniej raz na godzinę, a nawet częściej w razie potrzeby. Karta kontroli sanitarnej - Załącznik nr 1

10. Dzieci przychodzą bezpośrednio do swojej grupy i wychodzą ze swojej grupy.

11. Pracownicy przedszkola będą mieli mierzoną temperaturę przed przystąpieniem do pracy. W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 37°C pracownik nie będzie mógł podjąć pracy.  – Karta monitorowania temperatury - załącznik nr 2.

12 Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min.1.5 m.

13. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

14. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci, i ich rodziców wynoszący min.1.5 m., przy czym należy rygorystycznie przestrzegać środki ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

15. Rodzice wchodzą z dziećmi wyłącznie na korytarz wejściowy i do szatni – z zachowaniem zasady – 1 dziecko i 1 rodzic w szatni z zachowaniem 1,5 m odległości plus pracownik obsługi (maksymalnie mogą przebywać w szatni 3 osoby).

16. Do przedszkola przychodzi dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

17. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane odbierane przez rodziców/opiekunów zdrowych.

18. Do przedszkola dziecko przyprowadza 1 osoba rodzic/opiekun.

19. Nie zaleca się, aby do przedszkola dziecko przyprowadzała osoba powyżej 60 roku życia.

20. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu w celu szybkiej komunikacji.

21. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

22. Ograniczenie przebywania osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, ochraniacze na buty, dezynfekcja rąk,  tylko osoby zdrowe). Osoby wchodzące na teren placówki wpuszczane są tylko w pilnych, niezbędnych sytuacjach.

23. Każda osoba wchodząca do przedszkola będzie miała mierzoną temperaturę, termometrem bezdotykowym przez pracownika przedszkola.

24. Do przedszkola nie będzie przyjęte dziecko, w przypadku gdy pomiar termometrem wskaże temperaturę ciała powyżej 37°C.- Karta monitorowania temperatury dzieci  załącznik nr 3.

25. Termometr jest dostępny w każdej grupie (nauczyciel może zmierzyć temperaturę ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych).

26. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych ( nie wyrażenie zgody wiąże się z odmową przyjęcia dziecka do przedszkola).

27. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, natychmiast jest izolowane od reszty grupy – w Sali nr 3 tj. izolatorium z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Rodzice niezwłocznie są powiadamiani w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

28. Dzieci podczas pobytu na terenie ogródka przedszkolnego, zachowują wymaganą odległość od innych osób.

29. Sprzęt na terenie ogródka jest regularnie czyszczony detergentem lub dezynfekowany.

Jeśli nie będzie takiej możliwości zostanie zabezpieczony przed używaniem.

Karta kontroli sanitarnej- plac zabaw Załącznik nr 4

30. Żadne wyjścia poza teren przedszkola w okresie epidemicznym nie będą organizowane.

31. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny do niezbędnego minimum (1 dziecko -  1 rodzic), umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co   najmniej 1.5  m., z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń, i powierzchni.

1. Każda osoba przed wejściem do budynku przedszkola obligatoryjnie dezynfekuje ręce preparatem umieszczonym w podajniku.

2. Rodzice/ opiekunowie dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki oraz zakładają  maseczkę przed wejściem do przedszkola.

3. Regularnie dzieci i pracownicy przedszkola myją ręce wodą z mydłem, a w szczególności po przyjściu do sali, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu

z   toalety.

4.Przeprowadza się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek 
i   powierzchni płaskich, blatów w salach, włączników.

5. Środki dezynfekujące stosuje się zgodnie z zaleceniami producenta; przestrzega się niezbędnego czasu do wywietrzenia dezynfekowanego pomieszczenia, przedmiotów tak, aby dzieci i pracownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6. Personel opiekujący się dziećmi oraz pozostali pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, a także fartuchy z długim rękawem (w przypadku np. konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).

7. Toalety dezynfekuje się na bieżąco (po każdym skorzystaniu z toalety przez dziecko).

8. Instrukcja z zasadami prawidłowego mycia rąk (plakaty) wywieszona jest w pomieszczeniach sanitarno –higienicznych w każdej grupie, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk

 

Posiłki

1. Zapewnienie dystrybutorów wody pitnej dla dzieci pod nadzorem opiekuna z zachowaniem zasad higieny.

2. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to nie możliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

3. Utrzymywanie wysokiej higieny w pomieszczeniach kuchennych i produktów – mycie 
i dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń oraz sztućców.

4. Naczynia myje się w zmywarce – temperatura 60°C lub wyparza.

5. Zachowanie wysokiej higieny miejsca spożywania posiłków przez dzieci. Po każdym posiłku następuje czyszczenie blatów i krzesełek.

 

§3

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki:

1.    Rodzic wypełnia ankietę o stanie zdrowia dziecka ( załącznik nr 5)  oraz pisemnie potwierdza zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa funkcjonowania placówki (oświadczenie- załącznik nr 6)

2.    Rodzic składa oświadczenie (ostateczny termin to pierwszy dzień pobytu dziecka w przedszkolu), że jest w pełni świadomy zagrożenia epidemicznego oraz wyraża zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka oraz opiekuna, który je przyprowadzi i odbierze (dokumentacja przedszkolna).

3.    Rodzic zobowiązany jest zostawić aktualny numer telefonu pierwszego dnia pobytu dziecka by w razie potrzeby być pod stałym i natychmiastowym kontaktem z przedszkolem.

4.    Godziny przyprowadzania dzieci na czas epidemii ustala się indywidualnie dla każdej grupy (wytyczne GIS), by nie dopuścić do kontaktu dzieci i ich opiekunów z innymi grupami.

 

Grupa I –  godziny pracy – 8.00-15.30

(zalecane przyprowadzanie  8.00- 8.30, odbiór do 15.30)

Grupa II - godziny pracy- 6.30 - 16.30  - pon., śr., pt.
                                              6.30 – 17 wt., czw.   

(zalecane przyprowadzanie 6.30-8.30, odbiór pon., śr., pt., do 16.30, wt., czw. do 17.00)

Grupa III - godziny pracy 8.00- 15.30

(zalecane przyprowadzanie 8.00-8.30, odbiór do 15.30)

Grupa IV – godziny pracy 7.00 – 16.00 – pon., pt.
                                              7.30 -  16.30 – wt., czw.
                                              7.30 – 17 – śr
             (zalecane przyprowadzanie:  pon., pt.7.00 – 8.30 odbiór  do 16.00; 
                                               wt., czw. 7.30 – 8.30 odbiór  do 16.30
                                               śr. 7.30 do 8.30 odbiór do 17.00)

Grupa V – godziny pracy 7.30 – 17.00 – pon., pt.
                                            7.00 – 16.00 – wt., czw.
                                            7.30 – 16.00 – śr.
             (zalecane przyprowadzanie: pon., pt. 7.30 do 8.30 odbiór do 17.00
                                             wt., czw. 7.00 do 8.30 odbiór do 16.00
                                             śr. 7.30 do 8.30 odbiór do 16.00)                              

Dopuszcza się możliwość przebywania dzieci w innych grupach, jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną odpowiedzialność za możliwość zachorowania dziecka na COVID 19 ponoszą rodzice.

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki.

Po godzinie 8.30 oraz 17.00 obowiązuje reżim sanitarny, przeprowadzana będzie dezynfekcja ciągów komunikacyjnych oraz zakaz wchodzenia do przedszkola przez osoby z poza placówki.

Gdy rodzic/opiekun dwukrotnie nie odbierze dziecka do wyznaczonej godziny pracy przedszkola powiadomione zostaną odpowiednie służby w związku z naruszeniem procedur i wytycznych oraz niedopełnieniem obowiązków rodzicielskich.

5.    Rodzic wraz z dzieckiem wchodząc do placówki każdorazowo ma obowiązek zdezynfekować ręce ( płyn do dezynfekcji rąk umieszczony jest przy wejściu do placówki).

6.    Rodzic przyprowadza w pełni zdrowe dziecko do przedszkola, bez jakichkolwiek oznak choroby lub przeziębienia.

7.    Dziecko z podejrzeniem jakiejkolwiek choroby nie będzie wpuszczane do placówki.

8.    Rodzice są zobowiązani do przebywania na terenie placówki w maseczkach oraz rękawiczkach.

9.    Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci, i ich rodziców wynoszący min.1.5 m., przy czym należy rygorystycznie przestrzegać środki ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Rodzice wchodzą z dziećmi wyłącznie na korytarz wejściowy i do szatni z zachowaniem zasady – 1 dziecko i 1 rodzic w boksie (grupie) w szatni plus pracownik obsługi (maksymalnie mogą przebywać w szatni 9 - 10 osób).

10.  Po zmianie obuwia i odzieży wierzchniej rodzice przekazują dziecko pracownikowi odpowiedzialnemu za doprowadzenie dziecka do odpowiedniej sali.

11.  Rodzic nie przekracza granicy szatni dziecięcej.

12.  Opiekun przyprowadzający i odbierający dziecko z placówki nie powinien przekroczyć 60 r.ż. by nie narazić się na niebezpieczeństwo zakażenia Covid-19.

13.  Rodzic może kontaktować się indywidualnie z nauczycielem przez wideodomofon, mailowo (na adres grupowy) oraz telefonicznie (przedszkolny numer telefonu).

14.  Dziecko nie przynosi do przedszkola zabawek ani innych zbędnych rzeczy.

§4

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka bądź pracownika przedszkola:

1. Do pracy w placówce przychodzą osoby zdrowe. Wypełnieją codziennie  ankietę o stanie zdrowia (załącznik nr 7) oraz jest dokonywany pomiar temperatury.

2. W zajęcia opiekuńcze nie będą angażowane osoby powyżej 60 r. ż. oraz z istotnymi problemami zdrowotnymi.

3. W przypadku podejrzenia zakażenia jako miejsce izolacji wyznacza się salę nr 3 - IZOLATORIUM, wyposażone w środki ochrony i płyny dezynfekujące.

4. Pracownicy zostali poinformowani, że w przypadku pojawienia się objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy, powinni zostać w domu oraz powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zadzwonić pod nr 112 lub 999 i powiadomić o podejrzeniu zarażeniem koronawirusem.

5. Pracownika, u którego pojawiły się objawy świadczące o możliwości zarażenia koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie dzieci do placówki i powiadamia się stację sanitarno-epidemiologiczną.

6. Pracownika umieszcza się w pomieszczeniu izolacyjnym (sala nr 3).

7. Obszar, po którym poruszał się zarażony pracownik/dziecko  należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.

8. W przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem u dziecka niezwłocznie należy powiadomić rodzica oraz stację sanitarno-epidemiologiczną.

9. Dziecko umieszcza się w pokoju izolacyjnym (izolatorium – sala nr 3) a opiekuna zabezpiecza się w środki ochrony.

10. Należy stosować się do instrukcji i wytycznych stacji sanitarno-epidemiologicznej, która po przeanalizowaniu sytuacji wyda zalecenia i wdroży procedury.

11. Na terenie placówki umieszcza się telefony służb medycznych i stacji sanitarno-epidemiologicznych. – wykaz telefonów służb medycznych - załącznik nr 8

12. Ustala się listę osób przebywających danego dnia w sali. tj. 1,5 m. kw.  na osobę (dziecko i wszyscy  pracownicy pracujący w danej sali) i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

13. Nauczyciele i pracownicy prowadzą listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach wspólnych placówki.- załącznik nr 9.

14. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus /https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zarażonym

15.Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

§5

Zadania i obowiązki

Dyrektor:

1.        Organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup nie powinna przekraczać 25 dzieci.

2.        W miarę możliwości ogranicza przebywanie w placówce osób z zewnątrz.

3.        Dba o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z   takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków.

4.        Przy wejściu do przedszkola umieszcza płyn do dezynfekcji rąk 
i zobliguje wszystkich dorosłych do korzystania z niego.

5.        Podejmuje decyzję o rezygnacji z mycia zębów w instytucji.

6.        Zleca pracownikom placówki do stałych pomiarów temperatury ciała dzieci. Maksymalna temperatura ciała to 37 C  - karta monitorowania temperatury- załącznik nr 3

7.        Zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.

8.        W placówce umieszcza plakaty prawidłowej higieny mycia rąk, dezynfekcji rąk oraz instrukcje jak prawidłowo zakładać i zdejmować maseczki i rękawice ochronne.

9.        Zapewnia sprzęt i środki oraz  monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków

10.    Przygotowuje procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 
i skutecznie poinstruuje pracowników, jak należy je stosować.

11.    Przeprowadza spotkania z pracownikami i zwróci uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. W placówce nie będą przebywać nauczyciele i inni pracownicy, którzy przejawiają oznaki choroby.

12.    W miarę możliwości nie angażuje w zajęcia opiekuńcze nauczycieli 
i innych pracowników powyżej 60 roku życia.

13.    W miarę możliwości ogranicza kontakty miedzy nauczycielami podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

14.    Wyznacza i przygotowuje pomieszczenia (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych - sala nr 3.

15.    Przygotowuje ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami, natychmiastowy kontakt telefoniczny z rodzicem.

16.    Organizuje bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków  w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze

min. 60 C lub je wyparzać. Dodatkowo wprowadza zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

 

 

 

Nauczyciel:

1.      Wyjaśnia i będzie codziennie przypominał dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w sali, szatni i ogrodzie przedszkolnym i dlaczego zostały wprowadzone (nie mogą siedzieć i bawić się blisko siebie).

2.      Nie będzie organizować wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku, ale może organizować wyjścia na plac zabaw, jeżeli sprzęt tam się znajdujący będzie codziennie dezynfekowany.

3.      Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk.

4.      Dzieci będą korzystać z dystrybutorów wody pod nadzorem nauczyciela lub pracowników obsługi (kubeczki jednorazowe oraz pojemniki na zużyte  kubki znajdują się przy dystrybutorach)

5.      Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejącego na terenie placówki placu zabaw poza piaskownicami. Po każdym skorzystaniu ze sprzętu przeprowadzona zostanie dezynfekcja.

6.      Będzie sprawował czynności opiekuńcze nad powierzoną jej grup

7.      W miarę możliwości zapewnia odpoczynek dzieciom najmłodszym.

8.      Logopeda prowadzi zajęć indywidualnych z dziećmi z zachowaniem reżimu sanitarnego .

9.      Nauczyciel w zależności od sytuacji epidemiologicznej wykonuje także pracę zdalną.

Pracownik obsługi:

1.    Pracownik obsługi wykonuje swoje obowiązki w przydzielonych ubraniach ochronno - zabezpieczających :

- maseczka ochronna lub przyłbica

- fartuch ochronny z długimi rękawami

- rękawice ochronne.

2.  W godzinach swoich pracy przebywa w grupie, do której została przydzielona i pełni funkcję opieki nad dziećmi wspólnie z nauczycielką tej grupy.

3. Co godzinę otwiera uchylnie co drugie okno na około 10 – 15 min. Jeżeli temperatura powietrza na zewnątrz nie pozwala na ciągłe otwarcie okna.

4. Po każdorazowym użyciu toalety przez dziecko dezynfekuje deskę oraz muszlę klozetową, klamkę wewnętrzną i zewnętrzną drzwi od łazienki oraz drzwi kabiny.

5. Na bieżąco myje i dezynfekuje zabawki, którymi bawiły się dzieci.

6. Przed i po posiłkach czyści blaty stołu oraz miejsca siedzące krzeseł.

7. Z sali wychodzi tylko do toalety, po posiłki oraz w celu umycia naczyń po posiłkach (odbieranie posiłków oraz mycie naczyń odbywa się według ustalonych zasad. Obsługa odbiera posiłki dla każdej grupy w taki sposób by nie spotykać się z innymi pracownikami placówki.

8.  Po zakończeniu pracy grupy myje i dezynfekuje wszystkie powierzchnie w sali oraz 
w łazience ze szczególnym uwzględnieniem toalet.

Personel kuchni:

1. Personel kuchni nie kontaktuje się z dziećmi, ani z pozostałym personelem przedszkola.

2. Dostarczone produkty przez dostawców myje i umieszcza w ustalonym miejscu.

3. Przygotowane posiłki w pojemnikach do tego przeznaczonych wystawia do oddzielnego pomieszczenia, z którego panie woźne odbierają w sposób wyznaczony przez panią kierownik.

Z  tego pomieszczenia personel kuchni odbiera czyste pojemniki.

Dozorca:

1. Codziennie rano  i po każdorazowym wyjściu danej grupy będzie dezynfekować wszystkie urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw przedszkola używając do tego specjalnych środków dezynfekujących.

Osoba pełniąca dyżur w holu:

1. W holu wejściowym osoba wyznaczona pełni dyżur w godzinach

7.00 – 8.30 oraz w godzinach 15:00 – 17:00

2. Codziennie rano każdemu dziecku przed wejściem do szatni mierzy temperaturę. (Karta monitorowania temperatury: Załącznik nr 3)

3. Pilnuje, aby w holu wejściowym przebywał tylko jeden rodzic z dzieckiem.

4. Nadzoruje, aby w szatni maksymalnie przebywało 1 dziecko i 1 rodzic 5.Nadzoruje sprawne przebieranie się dzieci oraz odprowadza dzieci z grupy do sali.

5. W godzinach popołudniowych 15:00 - 17:10 pracownik przedszkola monitoruje ilość dzieci i rodziców przebywających w szatni, informuje nauczyciela o możliwości wyjścia dziecka do szatni.

6. Pracownik przedszkola, nie wpuszcza kolejnego rodzica, dopóki nie będzie pusta szatnia

Rodzic:

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekazuje dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

2. Zaopatruje swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

3.  Przyprowadza do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

4.    Pozostawia dziecko w placówce, biorąc pełną odpowiedzialność za możliwość nabycia jakichkolwiek infekcji zdrowotnych.

5.    Nie posyła dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 
w izolacji.

6.    Tłumaczy dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola żadnych przedmiotów i  zabawek.

7.    Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny.

8.      Podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą

z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

9.      Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

10.  Przyprowadza dziecko, które jest w pełni samodzielne w czynnościach samoobsługowych (samodzielnie spożywa posiłki, korzysta z toalety, samodzielnie się ubiera i rozbiera)

 Dzieci:

1.      Do przedszkola przychodzą zdrowe.

2.      Nie przynoszą żadnych zabawek nawet przytulanek czy książeczek.

3.      Codziennie rano po wejściu do sali myją ręce mydłem i wycierają papierowym ręcznikiem, który wyrzucają do wyznaczonego pojemnika.

4.      Zostaje zapoznany przez nauczyciela z zasadami bezpieczeństwa i nowymi regułami obowiązującymi w grupie i dlaczego zostały wprowadzone, jak również 
z konsekwencjami nie dostosowania się do nich.

5.      Odkłada zabawki, którymi się bawiło w ustalone miejsce.

 

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

1.      Karta kontroli sanitarnej

2.      Karta monitorowania temperatury pracowników

3.      Karta monitorowania temperatury dzieci

4.      Karta kontroli sanitarnej- plac zabaw

5.      Ankieta dla Rodzica o stanie zdrowia dziecka

6.      Oświadczenie zapoznania się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa funkcjonowania placówki

7.      Ankieta o stanie zdrowia pracownika

8.      Wykaz telefonów służb medycznych

9.      Lista osób przebywających w placówce danego dnia 

 

Dopuszcza się zmiany procedury uzasadnione szczególnymi okolicznościami.

Procedury wprowadzono zarządzeniem Dyrektora nr 51/08/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

 

Załącznik nr 1

KARTA KONTROLI SANITARNEJ

 

Lp.

Data wykonania

dezynfekcji

wietrzenia

Osoba wykonująca

Podpis wykonującego

Podpis osoby kontrolującej

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2- Karta monitorowania temperatury ciała pracowników.

Lp.

Imię i nazwisko pracownika

Data

Temperatura

ciała

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Załącznik nr 3 –Karta monitorowania temperatury ciała dzieci

Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Data

Temperatura

ciała

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 4

KARTA KONTROLI SANITARNEJ- PLAC ZABAW

 

Lp.

Data wykonania

dezynfekcji

wietrzenia

Osoba wykonująca

Podpis wykonującego

Podpis osoby kontrolującej

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 – Ankieta dla rodzica o stanie zdrowia dziecka

 

ANKIETA DOTYCZĄCA STANU ZDROWIA DZIECKA:

 

Data:

Imię i nazwisko dziecka:

Czy dziecko czuje się zdrowe?: TAK/ NIE

Czy u dziecka występują objawy ? TAK / NIE : duszności, kaszel, katar, gorączka, biegunka, utrata apetytu, osłabienie- zaznaczyć objawy które występują

Czy miało dziecko kontakt z osobą u której stwierdzono Covid -19

bądź osobą, która przebywa na kwarantannie? TAK/ NIE

 

Niniejszym oświadczam,  że podane powyżej dane są zgodne z prawdą. Nie istnieją żadne przeciwwskazania do posłania dziecka do przedszkola.

 

 

 

                                                                                     ….....................................

                                                                                     Podpis opiekuna prawnego

  

Załącznik nr 6

 

Zapoznałem/am się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa na terenie Przedszkola nr 169

 

                                                                                             

………………………………………….

                                                                                              Podpis Rodzica

 

 

Załącznik nr  7

 

 

ANKIETA DOTYCZĄCA STANU ZDROWIA PRACOWNIKA:

 

Data:

Imię i nazwisko pracownika:

Czy czuje się Pan/Pani zdrowy/zdrowa?: TAK/ NIE

Czy występują u Pana/Pani? TAK / NIE : duszności, kaszel, katar, gorączka, biegunka, utrata apetytu, utrata węchu lub smaku- zaznaczyć objawy które występują

Czy miała Pani/ miał Pan kontakt z osobą u której stwierdzono Covid -19

bądź osobą, która przebywa na kwarantannie? TAK/ NIE

 

Niniejszym oświadczam,  że podane powyżej dane są zgodne z prawdą.

 

 

                                                                                     …............................

                  

 

Zapoznałem/am się z wewnętrznymi  procedurami bezpieczeństwa na terenie Przedszkola nr 169

 

                                                                                              ………………………………………….

                                                                                               Podpis pracownika

 

 

Załącznik nr 8

Ważne nr kontaktowe w przypadku zakażenia COVID-19

Lp.

Nazwa instytucji

Adres (ulica, kod pocztowy)

Telefon

1

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Warszawie

ul. Żelazna 79                            00-875 Warszawa

22 620 37 19        wew. 500

2

Organ prowadzący

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ

ul. Księdza Ignacego Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

22 443 79 00

3

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Edukacji

ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa

22 443 35 11

4

Kuratorium Oświaty 
w Warszawie

 

al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

22 551 24 00

5

Infolinia NFZ

 

800 190 590

6

Nr alarmowy

 

112

7

Pogotowie ratunkowe

 

999

9

Straż pożarna

 

998

10

Policja

 

997

 

Załącznik nr 9- lista osób przebywających w placówce danego dnia

Lista osób przebywających w placówce dnia……………………………

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.