W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 5 w Warszawie ul. Otwocka 3
Wskazane uzgodnienie terminu konsultacji telefonicznie - 22 619 01 94 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w następujących obszarach: 
1. Diagnozowanie środowiska wychowanków.
2. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb wychowanków.
3. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu pracy przedszkola oraz wspieranie nauczycieli w tym zakresie.
4. Wspieranie nauczycieli w organizowanych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne wychowanków.
5. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane w przedszkolu:
1. Zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
2. Zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.
3. Porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców.

 

 Pomocne rady dla rodziców.

Jak przygotować dziecko do szkoły? Propozycje zabaw i ćwiczeń

Badanie gotowości szkolnej prowadzone na terenie przedszkola pozwalają określić mocne strony przyszłego ucznia i nazwać sfery, w których należy rozpocząć pracę wspierającą. Ważne jest wczesne wykrycie ewentualnych zagrożeń np. dysleksją oraz zaplanowanie pracy z dzieckiem w ciągu roku, który poprzedza rozpoczęcie nauki. Pozwala to wyrównać ewentualne braki dziecka i rozwinąć zdolności.

W czasie badań diagnostycznych na terenie przedszkola życzliwa atmosfera oraz forma zabawowa stosowanych metod oszczędzają dziecku stresu i nie powodują nadmiernego zmęczenia. Początkowy etap obserwacji 5-o latka przypada na pierwszy semestr roku szkolnego. Na koniec roku następuje ponowna obserwacja przedszkolaka. Po badaniach otrzymujecie Państwo informacje od nauczyciela na temat: poziomu rozwoju dojrzałości w zakresie rozwoju fizycznego, dojrzałości emocjonalno-społecznej i procesów poznawczych (m.in. myślenie, percepcja wzrokowa, słuchowa, pamięć, zdolności arytmetyczne, wiedza ogólna) kluczowych dla sukcesów w początkowej edukacji oraz szczególnych uzdolnień.


 

Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową

Nie trzeba posiadać opinii z poradni, by wraz z dzieckiem wykonywać ćwiczenia warunkujące powodzenie w zakresie czytania i pisania. Kilka symptomów może wskazywać na trudności w obszarze percepcji wzrokowej:

 • dziecko z trudem zapamiętuje kształty figur, liter i cyfr,
 • niechętnie rozwiązuje zadania polegające na szukaniu różnic między obrazkami,
 • nieprawidłowo tworzy kompozycje według wzoru, a jego rysunki są ubogie w szczegóły,
 • trudności dotyczą odtwarzania szlaczków i figur geometrycznych.
 • Przykłady ćwiczeń:
 • Szukanie różnic pomiędzy dwoma podobnymi obrazkami, różniącymi się kilkoma szczegółami,
 • zapamiętywanie przedmiotów – pokazujemy dziecku drobne przedmioty, zapamiętuje je, a po zasłonięciu przez nas – wymienia,
 • układanie obrazka z pociętych części,
 • układanie według podanego wzoru patyczków, klocków, wyciętych figur geometrycznych,
 • segregowanie figur ze względu na wielkość, kolor, kształt,
 • układanie historyjek obrazkowych, opis obrazków zgodnie z kolejnością zdarzeń,
 • lepienie z plasteliny lub formowanie z drutu liter,
 • wyszukiwanie obrazków z jednakową literą (np. odczytanie wyrazów posiadających literę „k”,
 • domina obrazkowe – szukanie pary takich samych obrazków,
 • domina literowe oraz sylabowe – szukanie pary takich samych liter/ sylab.
 • kalkowanie.
 • rysowanie prostych i krzywych linii pomiędzy coraz bardziej zwężającymi się granicami,
 • różnicowanie położenia figur w przestrzeni,
 • kształtowanie pojęć kierunku w górę, w dół, w prawo, w lewo, lewy górny róg, prawy dolny róg, itd.

Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową

Opanowanie umiejętności czytania i pisania zależy nie tylko od prawidłowego funkcjonowania analizatora wzrokowego, ale również słuchowego. Ważne jest więc zarówno to, jak nasza pociecha widzi, ale również to, jak słyszy. Nieprawidłowości w obszarze percepcji słuchowej obejmują: kłopoty z zapamiętywaniem dni tygodnia, pór roku, przekręcanie słów (na przykład „kordła” zamiast „kołdra”), wolne pamięciowe opanowywanie wierszyków i rymów.

Przykłady ćwiczeń:

 • liczenie wyrazów w zdaniu.
 • podział wyrazów na sylaby :
  a) wyrazy dwusylabowe,
  b) wyrazy trzysylabowe,
  c) wyrazy wielosylabowe.
 • podział wyrazów na głoski   (m-a-m-a)
 • rozpoznawanie samogłoski na początku i na końcu wyrazu.
 • porównywanie i wyodrębnianie wyrazów krótkich i długich , np. mama – mamusia
 • tworzenie sylab z określoną samogłoską
 • różnicowanie słuchowe wyrazów za pomocą rozsypanki obrazkowej – różnicowanie wyrazów o podobnym brzmieniu np. młot – płot,
 • rozwijanie zdolności określania obrazków z przedmiotami o nazwach różniących się jedną wewnętrzną głoską, np. las – lis,
 • rozwijanie zdolności szukania obrazków z przedmiotami o nazwach różniących się końcową głoską np. koń – kot, ryba – rybak.

Ćwiczenia usprawniające funkcje manualne

A co ze sprawnością manualną zwaną motoryką małą? To właśnie ona będzie decydować o tym jak szybko dziecko poradzi sobie z pisaniem. Pamiętajmy, że dziecko nie tylko musi prawidłowo trzymać długopis, ale również sprawnie stawiać znaki. Dlatego ważne jest, aby od najmłodszych lat dziecko miało do czynienia z zabawami, które wyćwiczą palce dłoń i łokieć. Bez wątpienia już od 3 roku życia, takie przedmioty jak kredki, plastelina czy nożyczki powinny być jednym z ważniejszych elementów domowych, przedszkolnych zabaw. Na rozwój manualny wpływa ogólny rozwój fizyczny dziecka. Nie zabraniajmy dziecku biegania, wspinania się, czołgania, czy jazdy rowerkiem. Zapraszajmy nasze dzieci do pomocy w kuchni: do ugniatania ciasta, przesypywania mąki, nawlekania nitki na igłę. Dzieci z niższą sprawnością manualną:

Przykłady ćwiczeń:

 • rysowanie równocześnie obiema rękami,
 • lepienie z gliny i plasteliny prostych kształtów np. kulek, wałków, rogalików, itp..
 • malowanie palcem maczanym w farbie dużych form kulistych i spiralnych,
 • obrysowywanie szablonów z plastiku lub drewna o kształtach geometrycznych i wypełnianie narysowanego kształtu kolorem,
 • kreślenie kształtów graficznych za pomocą kreski łączącej wyznaczone uprzednio punkty,
 • kopiowanie przez kalkę techniczną obrazków o różnej tematyce np. domków, kwiatów,
 • wykonywanie korali z jarzębiny lub koralików,
 • lepienie figurek z plasteliny lub gliny np. zwierzątka,
 • obrysowywanie dłoni i stóp,
 • odciskanie zamalowanej farbą dłoni, stóp,
 • wydrapywanka – z kartki zamalowanej kredkami świecowymi, a następnie tuszem wydrapujemy rysunek tematyczny, np. niebo nocą,
 • origami – łamanki z papieru

Ćwiczenia mają być formą zabawy z dzieckiem. Ważna jest systematyczność, ale jednocześnie nie przemęczanie dzieci. Ćwiczenia chętnie wykonywane przynoszą więcej pożytku niż długie ślęczenie nad książką.

 

Drogi rodzicu, pracując z dzieckiem pamiętaj o kilku ważnych rzeczach:

 

 • Bądź cierpliwy - daj dziecku czas
 • Podpowiedz, ale nie wykonuj pracy za dziecko
 • Chwal każde dobre posunięcie