WADY POSTAWY

 Wady postawy są przyczyną długotrwałych dolegliwości i znacznego dyskomfortu.

 Wyróżniamy następujące wady postawy:

 

 

 

Wady kręgosłupa:

 

2.

 

Wady klatki piersiowej:

 

3.

 

Wady kończyn dolnych:

 

 

-

w płaszczyźnie strza

łkowej:

 

-

klatka piersiowa lejkowata

 

 

 

 

-

wady kolan: kolana koślawe

 

plecy okrągłe, plecy płaskie,

 

- klatka piersiowa kurza

 

 

 

 

i kolana szpotawe

 

plecy wklęsłe, plecy okrągło-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wady stóp: stopa płaska

 

wklęsłe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(płaskostopie), stopa płasko-

 

- w płaszczyźnie czołowej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koślawa, stopa szpotawa i stopa

 

boczne skrzywienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wydrążona

 

kręgosłupa (skolioza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wady postawy mogą być nabyte albo wrodzone:

 

 

 

 

 

 

1.

 

wady nabyte – mogą być wywołane przebytymi

2.

wady wrodzone –są następstwem czynników,

 

 

chorobami lub

powstają na skutek zaburzenia

 

które działały w

okresie płodowym:

 

 

prawidłowej postawy ciała:

 

 

 

a)  wady wrodzone kości, np. zaburzenie kostnienia,

a)

 

wady nabyte rozwojowe – powstające

 

 

 

wrodzone zwichnięcie

stawu biodrowego, wady

 

 

   

 

stóp – płasko i płasko-koślawe, wydrążona,

 

 

najczęściej w wyniku takich chorób jak: gruźlica,

 

 

 

krzywica, choroba Scheurmana

 

 

 

 

końska

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

 

wady nabyte nawykowe – związane z tzw. strefą

b)

wady wrodzone mięsni, np. postępujący zanik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

środowiskową np. ograniczenie aktywności

 

mięśni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ruchowej, złe obuwie, ubiór, nieodpowiednie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

noszenie teczki z książkami, nieprawidłowe oświetlenie

 WADY KRĘGOSŁUPA

 Nabyte wady kręgosłupa spowodowane są g łównie dystonią mięś niową (czyli osłabieniem albo nadmiernym napięciem grup mięśniowych klatki piersiowej, brzucha, pośladów i kończyn)

 PLECY OKRĄGŁE

 Plecy okrągłe to nadmierne uwypuklenie fizjologicznej krzywizny piersiowej kręgosłupa (tzw. kifozy piersiowej)

W wyglądzie dziecka z plecami okrągłymi obserwuje się:

- wysunięcie do przodu głowy i barków,

- odstające łopatki,

- zapadniętą lub spłaszczoną klatkę piersiową

- osłabienie mięśni grzbietu i przykurcz mięśni klatki piersiowej.

Przyczyną tej wady może być słaby wzrok, chęć ukrycia przez dorastające dziewczynki rozwijających się piersi (tzw. kifoza „wstydliwych”), nadmierny, w stosunku do rówieśników, wzrost. Plecy okrągłe mogą też powstawać w następstwie takich chorób jak krzywica, gruźlica kręgosłupa, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroba Scheuermanna.

PLECY PŁASKIE

 Wada ta charakteryzuje się spłaszczeniem lub brakiem fizjologicznych krzywizn kręgosłupa. Zmniejszenie fizjologicznych wygięć kręgosłupa powoduje wypadnięcie funkcji amortyzacyjnej kręgosłupa, co sprzyja powstawaniu zmian przeciążeniowych i zwyrodnieniowych kręgosłupa.

W wyglądzie dziecka z plecami okrągłymi obserwuje się:

- sylwetkę wątłą,

- układ mięśniowy słabo ukształtowany,

- barki obniżone i wysunięte do przodu - spłaszczoną klatkę piersiową

PLECY WKLĘSŁE

 Istota tej wady polega na zwi ększonym wygięciu kręgosłupa do przodu w odcinku lędźwiowym (hiperlordoza lędźwiowa).Osoby z tą wadą postawy często uskarżają się na dolegliwości bólowe okolicy lędźwiowo – krzyżowej kręgosłupa.

W wyglądzie dziecka z plecami okrągłymi obserwuje się:

- silnie zaznaczony odcinek lędźwiowy kręgosłupa,

- uwypuklenie pośladków,

- wypięty brzuch,

- zwiększenie przodopochylenia miednicy,

- klatka piersiowa i piersiowy odcinek

kręgosłupa mogą być nieco spłaszczone

lub pozostawać w normie.

Źródło: Artykuł był opublikowany w dwumiesięczniku „Przyjaciel” nr2(9).

PLECY OKRĄGŁO-WKLĘSŁE

Istotą tej wady jest równoczesne pogłębienie lordozy lędźwiowej i kifozy piersiowej.

W wyglądzie dziecka z plecami okrągło – wklęsłymi obserwuje się:

- wysunięcie barków do przodu,                          - wypukły brzuch,

- odstawanie łopatek,                                          - zwiększenie przodopochylenia miednicy,

- uwypukleniem pośladków.

 

SKOLIOZA

Boczne skrzywienie kręgosłupa jest wadą postawy polegającą na wielopłaszczyznowym odchyleniu linii kręgosłupa od stanu prawidłowego (w całości lub jego odcinkach). Odchylenie to występuje w płaszczyznach:

- czołowej – kręgosłup wygina się w bok: w prawo lub w lewo,

- strzałkowej – pogłębia się wgięcie kyfotyczne lub lordotyczne,

- poprzecznej – następuje rotacja (obrót) kręgów, co prowadzi do powstania garbu.

Skoliozę uważa się za wadę ogólnoustrojową, gdyż pociąga za sobą wtórne zmiany w układzie narządu ruchu, układzie oddechowo-krążeniowym i w różnych narządach wewnętrznych oraz pogorszenie sprawności i wydolności fizycznej.

WADY KLATKI PIERSIOWEJ

KLATKA PIERSIOWA LEJKOWATA Charakterystyczną cechą tej wady jest lejkowate zapadnięcie dolnej części mostka i przylegających do niego żeber. Przyczyną jest wrodzone zaburzenie rozwoju przepony lub nieprawidłowy rozwój chrząstek żebrowych.

KLATKA PIERSIOWA KURZA

Charakterystyczny dla tej wady jest zniekształcony, silnie wysunięty do przodu mostek tworzący uwypuklenie w kształcie dziobu łodzi. Wada ta, podobnie jak klatka piersiowa lejkowata, silnie zaburza wydolność układu oddechowego i krążenia.

WADY KOŃCZYN DOLNYCH

KOLANA KOŚLAWE

W              tej wadzie kolana skierowane są do wewnątrz, oś podudzia tworzy z osią uda kąt rozwarty na zewnątrz, podudzie jest nadmiernie oddalone od osi środkowej ciała. Gdy dziecko stoi na baczność, kolana opierają się o siebie, a między kostkami stóp jest spora przerwa.

KOLANA SZPOTAWE

W tej wadzie oś podudzia tworzy

z osią uda kąt otwarty do wewnątrz. Gdy dziecko stoi prosto, ze złączonymi stopami, między kolanami tworzy mu się szczelina

w kształcie litery O. Często też palce stóp skierowane są do wewnątrz.

WADY STÓP

a)               STOPA PŁASKA (płaskostopie ) Płaskostopie jest jedną z bardziej powszechnych dolegliwości stóp. Stopa ma niski lub obniżający się łuk podłużny, który jest wynikiem niewydolności układu mięśniowo-wiązadłowego

 

b)   STOPA SZPOTAWA

Pięta jest skręcona do wewnątrz

i opiera się zewnętrzną krawędzią na podłożu.

c)    STOPA PŁASKO-KOŚLAWA Jest to wada złożona, wynikająca z przeciążenia stopy oraz niewydolności jej układu mięśniowo-więzadłowego. Charakterystyczną cechą tej wady oprócz spłaszczenia wysklepienia stopy jest skręcenie pięty na zewnątrz. Pięta opiera się na podłożu brzegiem przyśrodkowym.

d)     STOPA WYDRĄŻONA

 

Cechą charakterystyczną tej wady jest nadmierne wydr ąż enie stopy między śródstopiem a pię tą i skróceniem tego odcinka. Jest to tzw. wysokie podbicie.

Na prawidłową sylwetkę cz łowieka wpływa właściwa budowa i ukszta łtowanie krzywizn kręgosłupa, odpowiednia siła, napięcie i praca mięsni, które stabilizują kręgosłup stwarzając możliwość utrzymania prawidłowej postawy – sylwetki

 

Cechy charakterystyczne prawidłowej postawy ( pozycja stojąca):

- głowa ustawiono prosto,                                   - brzuch wciągnięty,

- barki na jednym poziomie,                                - mięśnie pośladków napięte,

- łopatki ściągnięte,                                              - kończyny dolne ustawione równolegle,

- symetrycznie ustawiona miednica ( kolce biodrowe na       - prawidłowe ustawienie i obciążenie stóp.

jednym poziomie)

 Źródło: Artykuł był opublikowany w dwumiesięczniku „Przyjaciel” nr2(9).