Cele i zadania przedszkola:

1.Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

2.Zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

3.Zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej, z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka.

4.Realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie, co najmniej podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN oraz programy wspomagające  zgodne z podstawą programową.

5.Zapewnia organizację zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

6.Kształtuje umiejętności współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym, uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka.

7.Umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

8.Wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uwzględnia stopień i rodzaj niepełnosprawności.

9.Udziela dzieciom,  rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, z  innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci.

10.Konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach.

11.Zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki nauki oraz opiekę.

12.Zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -edukacyjnego uwzględniając zasady zaspokajania potrzeb dziecka, aktywności oraz indywidualizacji.

13.Sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku, zainteresowań i możliwości rozwojowych dziecka, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

14.Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, stosując w swoich działaniach przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  i nauki oraz przepisy przeciwpożarowe.

15.Współpracuje z ośrodkami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

16.Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece dwóch, w wyjątkowych sytuacjach trzech nauczycieli.

17.Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza organ prowadzący.

18.W oddziale mieszanym dla dzieci trzyletnich  i czteroletnich, przy minimum dziesięciorgu                     3 - latków zatrudniona jest dodatkowa pomoc nauczyciela.

19.W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

20.Szczegółowe  zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w programie rozwoju placówki, planie nadzoru pedagogicznego oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.