Opłaty za żywienie dziecka :

12 1030 1508 0000 0005 5026 1065

Kosz żywienia dziecka na cały dzień wynosi 8 zł  w tym jest :

Śniadanie 2 zł,

Obiad 4 zł ,

Podwieczorek 2 zł.


ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

 

1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu od godziny 7:00 do godziny 17:00.

§ 1.

Zmniejszenia i zwolnienia z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

1. Zwalnia się z opłat:

wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m.st. Warszawa oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Warszawie;

- jeżeli oboje rodzice pracują, a dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia (obecnie minimalna wynagrodzenia wynosi 2000 zł).

2. W przypadku, gdy oboje rodzice pracują, a dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75% (1312,50 zł), lecz nie przekracza 100% (2000 zł) minimalnego wynagrodzenia, opłata wynosi 50% kwoty 1,00 zł za godzinę, czyli 0,50 zł

3. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata za każde dziecko wynosi 75% kwoty 1,00 zł, czyli 0,75 zł

4. Opłata w wysokości 0,75 zł za jedną godzinę dotyczy także dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do żłobka lub innego przedszkola publicznego albo niepublicznego prowadzonego na terenie m.st. Warszawa

5. W przypadku zbiegu uprawnień określonych w punktach 2, 3 i 4, przysługuje tylko jedno uprawnienie wybrane przez rodziców (opiekunów prawnych)

6. Wniosek  o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola składają do dyrektora przedszkola.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1)oświadczenie rodziców dotyczące dochodów brutto na jednego członka rodziny.

2)oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego.

W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę lub jej obniżenia, rodzice (opiekunowie prawni) dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.

 

Zwolnienie lub obniżenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę następuje na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Obniżenie opłaty dla rodzeństwa obowiązuje w roku szkolnym, w którym rodzic złożył ww. wniosek.

 

 

 Zmiana opłat za pobyt dziecka w przedszkolu od 1 września 2014 r.

Informujemy że, opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st warszawy reguluje uchwała dostępne na stronie : zakładka "Zarządzenia i uchwały "

 
http://bip.warszawa.pl/default.htm